Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Brannsjefene på Nordmøre opphever det midlertidige totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs (kommunene Aure, Smøla, Halsa, Averøy, Kristiansund, Rindal, Surnadal, Gjemnes, Tingvoll og Sunndal).

Transporttjenesten er et tilbud om transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har problemer med å reise kollektivt.

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis

 

Tilbudet er i først og fremst beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Kommunen har fra 18.august 2017 begynt med Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. Den finner sted lørdag 5.mai og er en del av den offisielle strandrydde-uka som er uke 18. Hele strandryddeaksjonen varer fra 01.05-20.06.

 

 

 

Gjemnes formannskap vedtok i møte 15.5.18 at forslag til ny forskrift om politivedtekt for Gjemnes kommune sendes ut på høring til offentlige og private institusjoner, organisasjoner i kommunen og politiet. Forslag til politivedtekt gjøres også kjent for kommunens innbyggere slik at alle som ønsker det får mulighet til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og frist for uttalelser settes til 29.06.2018

Nye politivedtekter skal vedtas av kommunestyret og deretter stadfestes av Politidirektoratet. Det er Politilovens § 14 som regulerer arbeidet med politivedtekter.

Politivedtektene har status som forskrift. I hht. forvaltningslovens kapittel VII skal endring av forskrift sendes på høring (§37) før endelig behandling i kommunestyret:


«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»

 

 

 

 

Geiter på beite

Vi ynskjer at heile friområdet på Ikornneset skal være rydda og lett tilgjengeleg for alle som vi ferdast der. Derfor har vi i år fått hjelp av ein heil flokk med geiter.

I staden for å sette opp fysiske gjerde, er det brukt beiteteknologi som geitene bærer med seg. Klavane dei har rundt halden, viser geitene kor grensa går gjennom lydsignal.

 

Dei som måtte ha kommentarar, både på godt og vondt knytt til geitehaldet på Ikornneset, kan kommentere dette på facebook.