Gjeldene fra 01.01.19 har Gjemnes og Molde kommune inngått et brannvernsamarbeid der Molde brann- og redningstjeneste leverer ledertjenester (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap), administrasjon og brannforebyggende tjenester til Gjemnes kommune.


Fylkesmannen har sendt ut varsel fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat=


Kommunehusets åpningstider i julen vil blir redusert fra vanlig drift. 


Søknaden om grensejustering av indre Gjemnes ble ikke innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette ble kunngjort fra departementet kl 13.00 i dag, 7.12.2018


Gjemnes sammen med 13 andre kommuner har inngått samarbeid om barnevernvakt utenfor normal åpningstid  med virkning fra 01.12.2018. Barnevernvaktens telefonnummer er 97 60 16 16


Nordmøre og Romsdal brann og redningsvesen IKS blir dannet med oppstartmøte 12.12.2018


I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier"


Ordfører Knut Sjømæling deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitee vedr. representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner.

Høringen finner du her. Ordfører Knut Sjømæling sitt innlegg finner du direkte her på 15:55

DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) ønsker at flere skal forberede sin egen beredskap.


Ordføreren ønsker å takke alle bøssebærere og givere for bidrag under årets TV - aksjon.


Alle saker