Hvor kan du stemme i Gjemnes på valgdagen 9.september?

Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Skolen starter mandag 19.8 kl.9:00 for alle elevene. Klassene møter til felles samling i gymsalen, der vi også skal ta i mot de nye første klassingene våre.

Hjertelig velkommen til nye og gamle elever!


 

Skolen starter mandag 19.august kl. 08.05 for 2. til 10.klasse.

1.klasse starter kl. 09:00.

1.klasse skal møte på klasserom 119 i Nordfløya (Det gamle musikkrommet)

Hjertelig velkommen

Vi vil gjerne halde fram med tradisjonen med Gjemnes Minne. Får vi til eit hefte til jul i år, så blir dette nr 42 i rekka!

Vi oppfordrar alle som måtte ha ei historie eller eit bilde med ei historie knytt til seg, om å ta kontakt med kulturkontoret.  Vi tek i mot stoff både på papir og digitalt.  Digitale bidrag kan sendast som e-post til: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no. Papir sendast til Gjemnes kommune. Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Eller kom innom kulturkontoret.

Fristen for stoff er 15. oktober


 

Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.noFrist for å koma med forslag er 1. oktober.

Nils Tore Leivdal fikk prisen i 2017

Kommunestyret har vedteke retningsliner for kultur og frivilligpris i Gjemnes  som ser slik ut: 
 1. Kultur- og frivilligprisen sitt formål er å heidre ein person eller organisasjon/grupper i kommune som har betydd mykje og gjort ein særleg innsats  innan det utvida kulturområdet (ålmenn kultur, idrett og friluftsliv)  og anna frivillig arbeid til gled og nytte for kommunen sine innbyggarar.  Prisen skal også tene til inspirasjon for slikt arbeid.

    2. Prisen kan utdelast til enkeltpersonar, organisasjonar eller grupper som har gjort ei særleg stor innsats i samsvar med formålet i punkt 1.

    3.  Prisen består av ei gåve med ein  verdi på inntil  kr 3.000,-.

    4. Kultur- og frivilligprisen skal annonserast i lokalpressa og på kommunen sine heimesider med frist for innlevering av forslag.

    5. Forslag med grunngjeving på kandidatar til prisen skal sendast Gjemnes kommune innan 1. oktober kvart år. Alle, både enkeltpersonar, organisasjonar, institusjonar, lag og andre grupper har forslagsrett.

    6. Formannskapet oppnemner ein jury på 3 personar, vald for valperioden, som skal gå gjennom innkomne forslag og innstille på kandidat til formannskapet som gjer endeleg avgjer på kven som skal ha prisen.    Inngrep og endret arealbruk kan medføre at uønskede stoffer lekker ut i naturen og forurenser miljøet. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker, dyr og miljøet for øvrig blir eksponert for forurensing, og øker risikoen for at forurensingen sprer seg i miljøet.


Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du foreta grunnundersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.

 


Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Gjemnes kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.


Alle saker