Faktura for kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt for 1. halvår 2019 er sendt ut. Fakturaen omfatter gebyr på hyttefeiing, som ble innført fra 2018. Gjemnes kommune sender alle faktura ut digitalt.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 25.03.2019 sak 12/19, at revidert utkast av kommuneplanens arealdel sendes på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl § 11-14.

Regionrådet på Nordmøre setter i gang et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, og søker en faglig sterk og engasjert samfunnsplanlegger til å lede prosjektet.


Gunn Marit Nisja besøker folkebiblioteket på Batnfjordsøra torsdag den 4. april kl. 18.00.Gratis inngang -Velkommen til alleDu fin meir informasjon om forfattaren her.


Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at tilbod om fiber/breiband .For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid  


Kommunestyret har satt av ein samla pott på kr. 250.000,- der lag og foreningar kan søke om støtte til tiltak som kan fremme folkehelsa og elles barn og unge sine oppvekstvilkår.   Formannskapet godkjente i februar nye retningsliner for desse midlane.Vedlagt ligg søknadsskjema og retningsliner.  Søknadsfristen er satt til 1. mai.  Søknaden skal sendast til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra ,eller som e-post til post@gjemnes.kommune.no

 


På denne siden finner du brukerundersøkelser foretatt i helse- og omsorgssektoren i Gjemnes

Fristen nærmer seg for politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Se www.valg.no for mer informasjon og veiledning til utfylling av listeforslag.


Alle saker