Lagring av rundballer

Generelt for lagring av rundballer gjelder forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 21: «Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing.»  Nesten alle rundballer vil gjennom lagring avgi næringsstoffer ved avrenning. For å unngå forurensing er det avgjørende at dette samles opp eller at rundballene ligger slik at næringsstoffene infiltreres i underlaget og ikke renner eller vaskes direkte ut i bekker eller elver. 1 liter silopressaft kan ødelegge 5000 liter vann, og silopressaft har derfor stor negativ påvirkning på vannkvaliteten i vassdrag. 

Brenning av avfall

I forbindelse med feiring av Sankthansaften og Olsok er det mange som ønsker å brenne bål. Noen velger da å sette fyr på avfallet sitt. De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig. Kommunen vil minne om at det eneste som man kan brenne lovlig, er rent trevirke som grener, kvister og ubehandlet trevirke. Alt annet avfall må leveres til godkjent avfallsmottak. Disse mottakene sørger for at avfallet enten blir materialgjenvunnet eller går til forbrenning. I forbrenningsanleggene blir energien i avfallet gjenvunnet, og det er god rensing av gassene som oppstår under brenningen.

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.   I tillegg til å være lite pent å se på, har plastforurensing uheldige konsekvenser for naturen rundt oss. Plasten brytes sakte ned, og blir tilslutt til små partikler som kan bli fraktet over store avstander, og hoper seg opp i naturen. Både store og små plastbiter kan skade levende organismer.  Det er viktig at landbruksnæringa er flinke til å håndtere landbruksplasten riktig og miljøvennlig. Både det å hindre spredning av plast og å levere inn landbruksplast til gjenvinning er viktige tiltak for å fremme en miljøvennlig landbruksnæring. Du som bruker landbruksplast har ansvaret for å sørge for at plasten blir håndtert riktig, og ikke blir spredd i naturen. All landbruksplast er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak. Det har vært stort fokus på plastforurensningen i havene de seneste årene. Mye av denne plasten kommer fra kilder på land, ved at den transporteres ut i havene med vann eller vind.

Vårflaum - oppdatert analyse frå NVE

Vårflaum I dag kom oppdatert vårflaumanalyse frå NVE: https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-20-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/ Det vil kome hyppigare analysar framover. Oppdaterte flaumvarsel vil de finne på varsom.no og på twitter @varsom_no

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Mattilsynet har laga «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» Rettleiar ligg her.:

Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4

Varsel frå NVE: Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal Det ventast onsdag 20.05.2020 stor snøskredfare (raudt varsel) i Møre og Romsdal (region Trollheimen og Romsdal). Frå varsom.no går det fram følgande: «Unngå all skredterreng fra midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturlig utløste skred.

Gratulerer med 17.mai! Tale fra ordføreren.

Video av 17.mai tale ved ordfører Knut sjømæling og video av bilder fra 4.klassen ved Batnfjord skule.

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Gjemnes kommune

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåkning av fuglebestander i jordbrukslandskap. For mer informasjon, se vedlagt fil. Melding om feltarbeid 2020 NIBIO (002) (PDF, 635 kB)  

Gjenopning av Angvik skole i dag. 11.mai

   

Voksenopplæringen åpnes delvis fra tirsdag 12.05.

Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.