Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.Søknadsskjema 


I uke 36 vil det bli gjennomført hjemmestemmegivning for de som ønsker det.

Fristen for å søke om det er mandag 26.8.19. Ta kontakt med servicekontoret 71 2 9 11 11 eller post@gjemnes.kommune.no Onsdag 4.september fra kl.10:00 - kl.12:00 vil det bli gjennomført forhåndsstemming ved Gjemnes sykehjem og eldresenter, i stua i 1.etg. på sykehjemmet.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme her: Beboere-Pårørende-Personale-Besøkende.

  


Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Fra og meg mandag 12.august til og med fredag 6.september kan du forhåndsstemme på kommunehuset.For mer informasjon https://valg.no/


Skolen starter mandag 19.8 kl.9:00 for alle elevene. Klassene møter til felles samling i gymsalen, der vi også skal ta i mot de nye første klassingene våre.

Hjertelig velkommen til nye og gamle elever!


 

Skolen starter mandag 19.august kl. 08.05 for 2. til 10.klasse.

1.klasse starter kl. 09:00.

1.klasse skal møte på klasserom 119 i Nordfløya (Det gamle musikkrommet)

Hjertelig velkommen

Vi vil gjerne halde fram med tradisjonen med Gjemnes Minne. Får vi til eit hefte til jul i år, så blir dette nr 42 i rekka!

Vi oppfordrar alle som måtte ha ei historie eller eit bilde med ei historie knytt til seg, om å ta kontakt med kulturkontoret.  Vi tek i mot stoff både på papir og digitalt.  Digitale bidrag kan sendast som e-post til: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no. Papir sendast til Gjemnes kommune. Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Eller kom innom kulturkontoret.

Fristen for stoff er 15. oktober


 

Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.noFrist for å koma med forslag er 1. oktober.

Nils Tore Leivdal fikk prisen i 2017

Kommunestyret har vedteke retningsliner for kultur og frivilligpris i Gjemnes  som ser slik ut: 
 1. Kultur- og frivilligprisen sitt formål er å heidre ein person eller organisasjon/grupper i kommune som har betydd mykje og gjort ein særleg innsats  innan det utvida kulturområdet (ålmenn kultur, idrett og friluftsliv)  og anna frivillig arbeid til gled og nytte for kommunen sine innbyggarar.  Prisen skal også tene til inspirasjon for slikt arbeid.

    2. Prisen kan utdelast til enkeltpersonar, organisasjonar eller grupper som har gjort ei særleg stor innsats i samsvar med formålet i punkt 1.

    3.  Prisen består av ei gåve med ein  verdi på inntil  kr 3.000,-.

    4. Kultur- og frivilligprisen skal annonserast i lokalpressa og på kommunen sine heimesider med frist for innlevering av forslag.

    5. Forslag med grunngjeving på kandidatar til prisen skal sendast Gjemnes kommune innan 1. oktober kvart år. Alle, både enkeltpersonar, organisasjonar, institusjonar, lag og andre grupper har forslagsrett.

    6. Formannskapet oppnemner ein jury på 3 personar, vald for valperioden, som skal gå gjennom innkomne forslag og innstille på kandidat til formannskapet som gjer endeleg avgjer på kven som skal ha prisen.    Alle saker