Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Vedlikeholdsarbeid ved Høgset vannverk uke 48

Grunnet vedlikeholdsarbeid på Høgset vannverk vil abonnentene oppleve misfarget drikkevann i  uke 48, frem til onsdag 25.november.  

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

13.11.20: Sterk anbefaling om karantene for studenter og andre

Gjemnes kommune kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter og andre som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Servicekontoret på kommunehuset holdes stengt for publikumstrafikk

Gjemnes kommune ønsker å ivareta smittevernhensyn og har iverksatt egne tiltak.

Batnfjordelva – funn av termotolerante koliforme bakterier

Gjemnes kommune har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Batnfjordelva. Kommunen har på dette grunnlag tatt vannprøver i nedre del av elva, og det har blitt påvist høye verdier av termotolerante koliforme bakterier. Det ble målt 5 200 bakterier per 100 ml. Dette er mye høyere enn anbefalt badevann ifølge folkehelseinstituttet. Tabellen under viser normene for mikrobiell kvalitet på badevann i friluft.     På bakgrunn av dette oppfordrer Gjemnes kommune at publikum ikke benytter vannet i nedre del elva til bading eller konsum. Det oppfordres også til å følge med på husdyr og kjæledyr ikke drikker av elva. Kommunen har fokus på kvaliteten på vannet i elva, og følger opp saken.

Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme

Det kan nå søkes om midler fra Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme. Søknad sendes til gjemnes kommune innen 15.11.2020 

Aktivitetsvenn søkes!

Vi har behov for frivillige som ønsker å være aktivitetsvenn til personer med demens/kognitiv svikt, både hjemmeboende og på institusjon.

Endringer i egenerklæringskjema for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Endringene har virkning fra 1. november 2020. 

Byggeprosjekt - Batnfjord skule

Batnfjord skule - Fasade rett Renovering av Batnfjord skule pågår som planlagt. Det vil bli et omfattende byggearbeid. Store deler av skolen skal renoveres, i tillegg skal skolen utvides med påbygg. I forbindelse med byggeprosjektet er deler av skolens område avsperret slik at entreprenøren får utføre sitt arbeid og samtidig ivareta sikkerheten. Kommunen ber alle lærere, elever, foreldre og andre som ferdes på skolens område om å respektere sperringene som er satt opp.