Foreldreveiledning - oppstart med ny foreldregruppe 28. januar 2021 - Åpent for påmelding!

Gjemnes kommune tilbyr nå foreldreveiledning etter icdp-programmet, og tilbudet går ut til alle foreldre i kommunen. Dette er et veiledningsprogram som passer for alle foreldre, en trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer. Hovedmålet med veiledningen er at foreldre skal kunne kjenne på mestring i forhold til egen rolle som foreldre, og at en legger vekt på en best mulig relasjon til sine egne barn. 

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fra 25.11.20 - 8.12.20. Høringsfristen er 8.12.20 kl.12:00 Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Vedlikeholdsarbeid ved Høgset vannverk uke 48

Grunnet vedlikeholdsarbeid på Høgset vannverk vil abonnentene oppleve misfarget drikkevann i  uke 48, frem til onsdag 25.november.  

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

13.11.20: Sterk anbefaling om karantene for studenter og andre

Gjemnes kommune kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter og andre som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Servicekontoret på kommunehuset holdes stengt for publikumstrafikk

Gjemnes kommune ønsker å ivareta smittevernhensyn og har iverksatt egne tiltak.

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2020/2021. Samtidig får kommunen inn mange saker til behandling, trolig som en effekt av Corona-pandemien. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Batnfjordelva – funn av termotolerante koliforme bakterier

Gjemnes kommune har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Batnfjordelva. Kommunen har på dette grunnlag tatt vannprøver i nedre del av elva, og det har blitt påvist høye verdier av termotolerante koliforme bakterier. Det ble målt 5 200 bakterier per 100 ml. Dette er mye høyere enn anbefalt badevann ifølge folkehelseinstituttet. Tabellen under viser normene for mikrobiell kvalitet på badevann i friluft.     På bakgrunn av dette oppfordrer Gjemnes kommune at publikum ikke benytter vannet i nedre del elva til bading eller konsum. Det oppfordres også til å følge med på husdyr og kjæledyr ikke drikker av elva. Kommunen har fokus på kvaliteten på vannet i elva, og følger opp saken.

Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme

Det kan nå søkes om midler fra Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme. Søknad sendes til gjemnes kommune innen 15.11.2020