Endringer i egenerklæringskjema for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Endringene har virkning fra 1. november 2020. 

Landbruksdirektoratet informerer om endringer i egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom og egenerklæringsskjema for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, og tilpasning av endringene i konsesjonsmodulen. Endringene har virkning fra 1. november 2020. Endringen medfører en forenkling, og gir en mer brukervennlig løsning for erververe og kommunene. Det blir også bedre samsvar mellom skjemaene og konsesjonsmodulen.

Viktig at alle som skal sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, f.o.m 01.november, benytter seg av de nye skjemaene. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema