Motorferdsel i utmark under hjorte- og elgjakt

Det er nå midt i hjorte- og elgjakten. Kommunen ønsker derfor å informere ekstra om regelverket som gjelder for motorferdsel i utmark i forbindelse med jakt. 

Hjort- og elgjakt og regelverk
Både motorferdselloven og viltloven har bestemmelser om motorferdsel i utmark. I utmark er all motorferdsel i utgangspunktet forbudt. For uttransportering av felt hjort og elg er det en direktehjemmel i motorferdselloven. Jaktlaget trenger derfor ikke søke kommunen om dispensasjon for denne kjøringen, med mindre feltet ligger i et verneområde. Motorisert ferdsel i utmark krever grunneiers tillatelse. En grunneier kan nekte motorferdsel på sin eiendom. Unntak gjelder for redningstjeneste og lignende sin bruk som skjer i henhold til nødrettsreglene, politiet eller annen offentlig oppsynstjeneste.

Direktehjemmelen gjelder både for kjøring på barmark og på snødekt mark, men gir ikke adgang til transport av jegere eller utstyr ut i terrenget. 

Vær oppmerksom på at en del verneområder kan ha forbud mot motorferdsel. Dette gjelder også uttransportering av felt vilt. Du må da søke vernemyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften.  Send søknad til Statsforvalteren. Dispensasjon fra kommune eller vernemyndighet skal alltid være med under kjøringen og vises uoppfordret til oppsynet.

Viltloven
Viltloven § 21 har forbud mot bruk av motorkjøretøy, luftfartøy eller motorfartøy under selve jaktutøvelsen. Det er forbudt å lokalisere og forfølge vilt, avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren eller løsne skudd fra fartøy eller kjøretøy. Forbudet gjelder også bruk av drone. 

Veier er også utmark
Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes også som utmark. Det er altså forbudt å kjøre med for eksempel firehjulsdrevet jeep på traktorveier i skogen. Formålet med kjøring på veiene med traktor eller ATV avgjør om kjøringen er lovlig eller ikke.

Aktsomhet
All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Dette følger av motorferdselloven § 8. Aktsomhetsplikten omfatter bl.a. valg av kjøretrasé, kjøretøy og kjøreadferd. Om mulig bør eksisterende kjørespor følges. Unngå myrer og fuktige områder hvor det lett oppstår terrengskader. Dype kjørespor kan føre til at myra dreneres slik at livsmiljøet for fugl og planter ødelegges. 

Sett deg inn i regelverket for å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark. Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Statsforvalteren eller kommunestyret kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Kommunestyret kan for enkelte formål også gi nærmere bestemmelser om for eksempel områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr og liknende. Gjemnes kommune har egen lokal forskrift som gjelder i tillegg til loven: Lokal forskrift om motorferdsel i utmark.

 

Link lover forskrifter og veiledning:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - Lovdata

Motorferdsel i utmark: Slik er reglene - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)