Trygg hjemme, et nytt samarbeid om brannforebyggende arbeid.

Trygg hjemme er et samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal brann og redning og kommunene for å redusere brannfare hos grupper med ekstra risiko for dette.

«Trygg hjemme» har som mål å gi de som trenger det mest, en brannsikker hverdag i egen bolig. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) og Gjemnes kommune.

I Gjemnes ble prosjektet startet opp høsten 2019. NORBR har holdt brannvernopplæring for nærmere 40 ansatte i de kommunale enhetene som skal delta i prosjektet. Dette er ansatte som jevnlig er på besøk hjemme hos mottakere av kommunale tjenester.

- De ansatte i kommunens ulike enheter skal vurdere brannsikkerheten hos brukerne ved hjelp av en sjekkliste for brannsikkerhet. Dersom det avdekkes behov kan kommunen søke om tiltak for de som har krav på det, som komfyrvakt, trygghetsalarm og brannvarsling for personer med nedsatt hørsel. Det kan også være behov for å snakke med brukeren om rømningsveiene i boligen, rutiner for matlaging, bruk av elektrisk utstyr med mer. Vi i brannvesenet følger opp bekymringsmeldinger og drar på hjemmebesøk der det er behov, sier branningeniør Siv Haukebø Siem i NORBR.

Prosjektet bygger på en modell som er blitt godt utprøvd i mange kommuner i Norge og styres av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i de ulike avdelingene i kommunen samt to fra brannvesenet.

- Et godt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere og brannvesen vil gi bedre effekt enn hvis vi holder på hver for oss. «Trygg hjemme»-prosjektet gjør oss rustet til å systematisk jobbe for økt brannsikkerhet hos de mest risikoutsatte gruppene, så dette prosjektet skal kommunen satse på, sier rådmann i Gjemnes Birgit Eliassen.

Bakgrunn for «Trygg hjemme» prosjektet
Statistikk og erfaring på landsbasis viser at det er flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere. Trygg hjemme har som mål å bedre denne statistikken ved å gjøre det tryggere for de som trenger det mest.  

Kontaktinformasjon

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Telefon 71 19 18 00

Adresse

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
v/Molde brann- og redningstjeneste
Birger Hatlebakks veg 30
6415 Molde