Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for Angvik, Astaddalen, Bergsøy og Solsida barnehager. 

  1. Gjemnes kommune eier og driver barnehagene. 

  1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kommunale vedtak, vedtektene for barnehagene og årsplan for hver enkelt barnehage. 

  1. Barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg sammensatt slik det er beskrevet i Lov om barnehager § 4. Angvik, Astaddalen og Bergsøy har 3 medlemmer, Solsida har 6 medlemmer i Samarbeidsutvalget. Styrer er sekretær for Samarbeidsutvalget, og har rett til å være tilstede på møtene, til å si sin mening og komme med forslag til vedtak. Styreren har ikke stemmerett. Leder og nestleder av samarbeidsutvalget blir valgt for et år om gangen ved starten av nytt barnehageår. 

  1. Barnehagene er heldagstilbud for barn under skolepliktig alder. Barnehagen holder åpent hele året med unntak av påskeuka, to uker i juli, uke 29 og 30, og romjula. Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften.  5 dager i løpet av barnehageåret er avsatt til planlegging. Daglig åpningstid (mandag – fredag) fra kl. 07.00 – 16.30. Åpning i sommerferien utover de to stengte ukene blir avtalt for hvert år mellom foreldrene, styreren og samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. Barna må ta ut minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Dersom det etter behovsundersøkelser viser seg at det er påmeldt 5 barn eller færre får disse tilbud om plass i en annen barnehage som er åpen de aktuelle dagene, styrer avgjør om dette er praktisk mulig å gjennomføre. En fra personalet blir da med over til den andre barnehagen.  

  1. Søknad om barnehageplass, endringer og oppsigelser fylles ut på elektronisk søknadsskjema via Gjemnes kommune sine hjemmesider. En kan søke om barnehageplass hele året, men søknadsfristen til hovedopptaket er i februar hvert år. Hovedopptaket kunngjøres i Gjemnesnytt, lokalavisene og på Gjemnes kommune sin hjemmeside. Styrer for barnehagen setter opp innstilling i samsvar med gjeldene opptakskriterier. Opptakskriteriene er fastsatt av kommunestyret i sak 79/00. Opptaksområde for barnehagene er barn bosatt i Gjemnes kommune.  

  1. Opptak av barn blir gjort etter vedtatt prioritet. Formannskapet er klageinstans på enkeltvedtak om opptak, jf. Lov om barnehager §§ 12 og 13. Styrer avgjør i samråd med det øvrige personalet muligheten for supplerende opptak. Barn med tildelt plass beholder plassen fram til skolestart.  Veiledende norm for arealutnytting er 4 m2 for barn over 3 år, og 5,5 m2 for barn under 3 år.  

Angvik 

Astaddalen 

Bergsøy 

Solsida 

Inneareal 

Uteareal 

Inneareal 

Uteareal 

Inneareal 

Uteareal 

Inneareal 

Uteareal 

130 m2 

1 925 m2 

68 m2 

2 150 m2 

179 m2 

1 200 m2 

400 m2 

2 990 m2 

  1. Vanlig oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned. Det blir krevd inn betaling for 1 måneds oppsigelsesperiode, dvs. 30 dager fra oppsigelsesdato. Oppsigelse av plass skal gjøres elektronisk via skjema for barnehageplass, endringer og oppsigelser på Gjemnes kommune sin hjemmeside.  

  1. Betalingssatsene blir fastsatt av Stortinget hvert år i statsbudsjettet, og blir innkrevd av Gjemnes kommune månedlig. Det blir krevd inn betaling for til sammen 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Manglende foreldrebetaling fører til tap av barnehageplass. Lov om barnehager § 15.  

  1. Når det ikke er til hinder for den daglige driften kan barnehagen leies ut til møte og lignende. Utleiesatsene blir fastsatt av samarbeidsutvalget etter anbefaling fra styrer. Styrer har ansvar for utleie.   

Vedtatt av Gjemnes kommunestyre, sak 9/2014.