Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er for deg som ikkje lenger meistrar kvardagen slik som før. Det kan gjelde personleg stell, matlaging, reingjering, deltaking i sosiale samanhangar eller andre aktivitetar i kvardagen

 • Kvardagsrehabilitering startar alltid med spørsmålet «Kva er viktig for deg?»
 • Det er ei tidsavgrensa og intensiv rehabilitering, der du trenar på det som trengst for å nå dine mål.
 • Fysioterapeut og heimeteneste gjer ei systematisk kartlegging og hjelper deg å utarbeide mål og tiltak.
 • Treninga vi gå føre seg heime eller i nærmiljøet.
 • Fysioterapeut og heimeteneste arbeider saman med deg for at du skal nå måla dine.

 

KVEN ER KVARDAGSREHABILITERING FOR?

 

Deg som er vaksen/eldre og som

 • Bur heime
 • Opplever funksjonstap etter t.d. sjukdom, skade, liten aktivitet over lengre tid
 • Vil vere aktiv og framleis bu heime
 • Er motivert til å greie deg sjølv i størst muleg grad
 • Har noko hjelp i kvardagen din, men står i fare for å trenge meir hjelp
 • Kan ta imot informasjon og nyttiggjere deg tilbodet

KORLEIS KAN DU FÅ KVARDAGSREHABILITERING?

 • Ta kontakt med fysioterapi- eller heimetenesta
 • Be om vidare informasjon om ordninga og om søknadsskjema om helse- og omsorgstenester
 • Be eventuelt pårørande eller tenesteytar om hjelp til utfylling
 • Vedtaksteamet gjer vedtak

Kvardagsrehabilitering er gratis

 • Telefon heimetenesta: 977 35 063 (vaktmobil)  911 26 983 (vaktrom dagtid)

 • Telefon fysioterapitenesta: 947 95 971