Konsesjon og konsesjonsfrihet

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den.

F.o.m 01.november skal nye skjema benyttes. 

Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. Formålet med loven er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som gagner samfunnet og fremtidige generasjoner. Konsesjonsloven omfatter i utgangspunktet alle typer eiendom. En rekke unntak gjør likevel at de fleste eiendommer i Norge ikke omfattes av konsesjonsplikt.

 

Mer om konsesjon kan du finne hos:

 

Nytt om konsesjon

Fra 18.april 2017 ble det innført elektronisk tinglysning.  Fra denne datoen ble det i de fleste tilfeller slutt med å levere inn stemplet og godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet til Kartverket, sammen med skjøtet.  Fra denne dato fikk kommunen ansvar for å tinglyse elektronisk både egenerklæringer og konsesjoner via matrikkelsystemet. Egenerklæringen ble fra denne dato beholdt av kommunen i kommunens sak/arkivsystem.

 

Konsesjon og konsesjonsfrihet

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den.

Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. Formålet med loven er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som gagner samfunnet og fremtidige generasjoner. Konsesjonsloven omfatter i utgangspunktet alle typer eiendom. En rekke unntak gjør likevel at de fleste eiendommer i Norge ikke omfattes av konsesjonsplikt.

 

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

Landbrukseiendommer:
Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen totalt er på mindre enn 100 dekar, og også fordi den har mindre enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 20 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonspliktig, fordi eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
Eiendommen er bebygd og på totalt 110 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er på totalt mer enn 100 dekar.
Eiendommen er ubebygd og på totalt 90 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord.  Eiendommen er lagt ut som landbruks- natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd og er lagt ut til landbruksformål.

 

Andre eiendommer:

Eiendommen er bebygd med bolighus, og tomta er på 5 dekar. Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen er på totalt mindre enn 100 dekar. Konsesjonsfriheten er betinget av at du ikke endrer bruken av eiendommen i strid med kommune- eller reguleringsplan.
Eiendommen er på totalt 40 dekar, ubebygd og regulert til næringsbebyggelse. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.
Eiendommen er en ubebygd tomt i et boligfelt som etter kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse eller anlegg, og tomteinndelingen er godkjent av bygningsmyndighetene. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.
Eiendommen er en ubebygd tomt til oppføring av hytte, og tomten er godkjent fradelt etter jordloven og etter plan- og bygningsloven. Ervervet er konsesjonsfritt.

 

Når må jeg sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen innleveres til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.
Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom dersom arealet ikke overstiger 2 dekar