Grunnforurensning

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du foreta grunnundersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.
 

Så lenge grunnen kan være forurenset, gjelder undersøkelsesplikten også i tiltak hvor det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven. Det er tiltakshavers plikt å vurdere og eventuelt undersøke om grunnen kan være forurenset.

Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Denne må godkjennes av forurensningsmyndigheten i kommunen før tiltaket kan settes i gang. Gjemnes kommune setter krav til at undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan gjøres av foretak med faglig kompetanse på dette området.

Informasjon om tiltakshavers ansvar finner du her

 

Eksempler på områder der det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset:

 • Industri generelt
 • Bålplasser
 • Branntomter
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivningsarbeider og rehabilitering av bygninger
 • Bensinstasjon
 • Tankanlegg
 • Bilverksted
 • Galvaniseringsverksted
 • Mekaniske verksted
 • Impregneringsverksted
 • Gartneri
 • Fyllplass
 • Deponi etc.
 • Gamle oljetanker som ligger igjen etter tidligere bruk
 • Oppfylte masser
 • Småbåthavner og områder for lagring/vedlikehold av båter

 

Grunnforurensing – bransjer og stoffer

Det er den øverste meteren i jorda som er mest utsatt for forurensning og det er i dette sjiktet det er strengest krav til rene masser. Det er også i denne sonen de fleste gravearbeidene foregår.

For å finne ut om det er sannsynlig at det kan være grunnforurensning, må man gjøre undersøkelser som å søke lokalkunnskap i tilgjengelige kilder og hos noen som kjenner områdets historie godt. En geolog med god lokalkunnskap kan også være nyttig. Gamle kart/bilder er også et godt utgangspunkt. Eiendomsarkivet i kommunen og Statsarkivet er også steder å lete etter historikk.

Miljødirektoratet har også en database hvor kjente forurensede lokaliteter legges inn.

 

Lenker:

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Miljøkommune

Miljøstatus