Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2019

 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3 -  01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS
 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS Gebyr
a.     Enebolig 8900
b.      Enebolig med hybel-/sekundærleilighet  10250
c.     Tomannsbolig 10650
d.     Småhus med inntil 4 boenheter 11450
e.     Boligbrakker 8550
f.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – e 2850
g.     Terrassehus 22750
h.     Boligblokk / stort sammenbygd bolighus med mer enn 4 boenheter 22750
i.       Studenthjem, studentboliger, bofellesskap 22750
j.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt g – i 9400
k.     Fritidshus, seterhus, skogskoie o.l. 7400
l.       Garasjer, uthus, naust  2850
m.    Annen boligbygging 2850
n.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt k – m 2850
Andre tiltak på bolig og fritidseiendom
Andre tiltak på bolig og fritidseiendom Gebyr *
 Fasadeendring / vindusskift og terrasser / veranda. 1 650
 Støttemurer 2400
 Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg 1650
 Brygger / flytebrygger 2950
 Graving / fylling / sprengning  1650
Tekniske installasjoner (pipe, peis/ovn, fyrkjel, våtrom, ventilasjon) 1650
Annet tiltak 1650
 Basseng 3250
 Brønn/dam 2500
 PBL § 29-4 samtykke til plassering av mindre tiltak (lekehus mv.) som ellers er unntatt søknad 1450
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -  02. UTSLIPPSSAKER, SAMORDNET BEHANDLING MED FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
02. Utslippssaker, samordnet behandling med forurensingsforskriften Gebyr ***
a.     Forurensningsforskriften kapittel 12
1.  Melding om tilkobling til avløpsanlegg med utslippstillatelse eller endring av tillatelse 2 650
2.     Utslipp under 10 pe 3450
3.     Utslipp over 10 pe 5400
b.     Forurensningsforskriften kapittel 13
1.     Behandling eller fornyelse av utslippstillatelse  13000
c.     Forurensningsforskriften kapittel 15
1.     Utslipp av oljeholdig avløpsvann 7850
Opprydding av forurenset grunn i forbindelse med bygge- og gravearbeider, beregnes etter medgått tid.
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Fabrikk- og verkstedsbygning  10750
b.     Produksjonshall  10650
c.     Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vassforsyning o.l.  10650
d.     Kraftstasjon o.l.  11450
e.     Transformatorstasjon / kiosk 3750
f.       Kjøle- og fryselager, silo 8900
g.     Lagerhall 8900
h.     Annen bygning  8900
i.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - h 3150
j.       Driftsbygninger for landbruk / fiske  4400
k.     Landbruksgarasje / redskapshus / naust  3150
l.       Andre bygninger  5750
 o. Tilbygg og påbygg og ombygging punkt  j – l 2750
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -  04. KONTOR- FORRETNINGS- ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG
 04. KONTOR- FORRETNINGS- ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Kontorbygg og administrasjonsbygg o.l. 18600
b.     Kjøpesenter, varehus, butikkbygning o.l.  18600
c.      Bensinstasjon 18600
d.     Annen bygning 18600
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - d 11250
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -   05. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
  05. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Gebyr
Basisgebyr:
a.     Ekspedisjons- og terminalbygninger o.l.  15450
b.     Telekommunikasjonsbygninger  5200
c.     Garasje, hangar-, veg- og biltilsynsbygning  6650
d.     Annen bygning 6650
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – d 3650
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -  06. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
 06. HOTELL OG RESTAURANTBYGG Gebyr
Basisgebyr:
a.     Hotell- og motellbygning  18600
b.     Camping- / utleiehytte 5750
c.     Annen bygning for overnatting 12500
d.     Restaurant-, kafe-, gatekjøkken-, kioskbygning o.l. 12500
e.     Annen bygning 12500
f.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - e 11450
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -   07. KULTUR- OG FORSKNINGSBYGNING
  07. KULTUR- OG FORSKNINGSBYGNING Gebyr
Basisgebyr:
a.     Lekepark og barnehage 9700
b.     Bygg for undervisning / kultur / forskning  12700
c.     Idrettsbygg 11450
d.     Kino, teater, samfunnshus o.l.  12700
e.     Kirke/gravkapell o.l.  12700
f.       Annen bygning 9700
g.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - f 9200
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 08. HELSEBYGNING
08. HELSEBYGNING Gebyr
Basisgebyr:
a.     Sykehus  79500
b.     Sykehjem 24800
c.     Trygdeboliger, aldersboliger, omsorgsboliger, asylmottak o.l. 12700
d.     Annen bygning 12700
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – d 12000
 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 09. FENGSEL, BEREDSKAPSBYGNING
09. FENGSEL, BEREDSKAPSBYGNING Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Fengsel, beredskapsbygning o.l. 12700
b.     Annen bygning 9700
c.     Monument, offentlig toalett  8000
d.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - c 4700
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -  10. VARIGE KONSTRUKSJONER OG ANLEGG
 10. VARIGE KONSTRUKSJONER OG ANLEGG Gebyr *
Veg, parkeringsplass, støyvoll, ledningsanlegg,  molo, bro VA-anlegg og lignende 5850
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -   11. DISPENSASJONSSØKNADER
 11. DISPENSASJONSSØKNADER Gebyr *
1.     Dispensasjon fra byggteknisk forskrift, avstandskrav etc. pr. dispensasjon 2650
2.     Fravik fra byggteknisk forskrift, pr. kapittel/fagområde 2650
Gebyr for dispensasjon fra planer (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) og PBL § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) beregnes etter regulativ for   plansaksbehandling
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, -  12. ENDRINGSSØKNADER (mindre endringer)
 12. ENDRINGSSØKNADER (mindre endringer) Gebyr
 Basisgebyr: 1450
 Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr. 15 pr. m2 bruksareal.
 Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 13. FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE
13. FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE Gebyr
 Fornyelse av byggetillatelse  1550
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 14. RIVING
14. RIVING Gebyr
Tiltak med areal under 100 m2 bruksareal / 10 tonn bygningsavfall 1850
Tiltak med areal under 100 m2 bruksareal / 10 tonn bygningsavfall 4000
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 15. INSTALLASJONSTILLATELSE/SIKKERHETSKONTROLL AV HEIS
15. INSTALLASJONSTILLATELSE/SIKKERHETSKONTROLL AV HEIS Gebyr
 Gebyr pr. heis. (I tillegg kommer gebyr til Norsk Heiskontroll). 2050
TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-3, - 16. ANDRE TILTAK PKT. 2 TIL PKT. 10
16. ANDRE TILTAK PKT. 2 TIL PKT. 10 Gebyr
 Fasadeendring/vindusskift  20150
 Skilt/reklame 2400
 Større skiltplan 4200
 Støttemurer 4200
 Innhegning / gjerde / støysjerm og andre tiltak 2150
Tekniske installasjoner 2150
Basseng 3250
Brønn / dam 2500
 Andre tiltak (herunder turstier o.l.) 4200
PBL § 29-4 samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknad 1550
Godkjenning av ansvarsrett
17. GODKJENNING AV ANSVARSRETT Gebyr
Selvbygger 1100
Foretak i tiltaksklasse 1 etter byggesaksforskriften § 11-4 6. ledd 1100
UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLANER
18. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLANER (pr. plan) Gebyr
Mindre enn 5000 2550
Større enn 5000 5650

FRIKJØP TILFLUKTSROM
FRIKJØP TILFLUKTSROM
19. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Gebyret fastsettes av sivilforsvaret.

20. TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-4
20. Tiltak som behandles etter søknad pbl §§ 20-1 og 20-4 Gebyr
Basisgebyr:
§ 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendom  2850
§ 20-4 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 3550
§ 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg 3050
§ 20-4 d) andre mindre tiltak  2850

 

21. FERDIGATTEST OG BRUKSTILLATELSE
21. FERDIGATTEST OG BRUKSTILLATELSE Gebyr
Utstedelse av ferdigattest. Halv pris hvis det tidligere er gitt midlertidig brukstillatelse for hele tiltaket. 1050
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse, pr. brukstillatelse. 1050
Driftstillatelse heis 1050
22. DELINGSSØKNADER ETTER PBL § 20-1 m)
22. Delingssøknader etter pbl § 20-1 m) Gebyr
 a. Søknader i regulert område:
1.     I samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan 1650
2.     Byggetomt der grenser ikke er fastsatt i planen 2850
3.     Annet formål der grenser ikke er fastsatt i planen og tilleggsarealer 2850
b. Søknader i uregulert område:
1.     Byggetomt 4300
2.     Annet formål og tilleggsareal 2850
c. Avslag på søknad: 50 % av normalt behandlingsgebyr
23. DIVERSE GEBYR JFR. ALMINNELIGE BESTEMMELSER,   §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16
23. Diverse gebyr jfr. alminnelige bestemmelser §§ 4, 11, 12, 13, 15 og 16 Gebyr *
a.     § 4. Ekstra gebyr fra og med 2. trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 2750
b.     § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningsloven 3450
c.     § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkyndig bistand 1050
d.     § 14 a.  Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr. time 950
e.     § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr. time 1150
f.       § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: målelag pr. time 2050
g.     § 16. Gebyr for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter PBL § 21-5 950

 

Kommunestyret fattet i møte 20.11.2018 slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 gebyrregulativ for byggesaksbehandling mv. 2019, jamfør forslag datert 29.10.2018. Regulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2019.

Frivillige lag og organisasjoner som er åpen for, og er til allmenn nyttige formål iht. sine vedtekter betaler 50% av kommunale avgifter. Det gjelder fra og med PS 58/18 og til og med PS 60/18.

Gjeldende fra 1.1.2019 Vedtatt av Gjemnes kommunestyre 20.11.2018 i sak 60/18.  
 
 
1 Generelt

Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
 
Gebyret etter dette regulativ gjenspeiler kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven. For behandling av begjæring om seksjonering innkreves gebyr i henhold til eierseksjonsloven.  I tillegg til gebyrene etter dette regulativ vil det i forbindelse med søknad blant annet kunne bli innkrevd gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter, slik som blant annet tinglysningsgebyr.  
 
Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Basisgebyret følger av tabellen nedenfor. Arealgebyret er kr. 15,- pr. m2 bruksareal. Bruksareal beregnes etter NS 3490 og veileder for grad av utnytting. I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner og tekniske fravik.  
 
2 Gebyret innbefatter

Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, dokumentkontroll, ajourføring av matrikkelen og evt. tilsyn. Situasjonskart etter § 5-4 i byggesaksforskriften er inkludert i gebyrsatsene. Det samme gjør utskrift av naboliste.  
 
3 Betalingsplikt og timesatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret utstedes til tiltakshaver.  Etter forfall oversendes kravet til innfordring for rettslig inndriving. Søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende kan gebyret beregnes etter medgått tid. Øvrig arbeid som kommunen skal forestå etter plan- og bygningslovgivningen faktureres etter medgått tid. Følgende timesatser benyttes når gebyret beregnes etter medgått tid: For feltarbeid betales kr 2 000,- pr. time og for kontorarbeid kr 1 000 pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter. 
 
4 Gebyrberegningstidspunkt

Gebyret beregnes etter det regulativ som gjelder den dato søknaden er klar til behandling. For endringssøknad/ igangsettingssøknad osv. legges til grunn det til enhver tid gjeldende regulativ. Dette gjelder uavhengig av om rammetillatelse er gebyrberegnet etter eldre regulativ.              

5 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt 50 % av fullt gebyr (basis- og arealgebyr). De resterende 50 % faktureres etter at igangsettingstillatelse er gitt (1. trinn). Ved trinnvis igangsetting betales et ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med 2. trinn, jfr. punkt 23a i tabellen over byggegebyr. Gebyr for rammetillatelsen skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for evt. dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse.  
  
6 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjon som har størst areal. 
 
7 Bruksendringer

Ved bruksendringer der det ikke foretas ombygging betales 25 % av fullt gebyr for den kategori bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det foretas ombygging, betales etter regulativ for ombygging.   
 
8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om dispensasjon skal det betales fullt gebyr. Ved klagebehandling der tiltakshaver ikke får medhold, beregnes fullt gebyr. 
 
9 Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr kan ilegges foretak og privatpersoner i henhold til kapittel 16 i saksforskriften. Dette gjelder blant annet der tiltak er utført og/eller tatt i bruk uten nødvendig tillatelse, og hvor tiltak er prosjektert/utført i strid med bestemmelsene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Overtredelsesgebyr kan også ilegges i avslagssaker.  

10 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen etter skriftlig søknad eller egen vurdering fastsette annet gebyr enn det som fremgår av regulativet. Søknad om reduksjon av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 
 
11 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 eller eierseksjonsloven § 7. Rådmannen sin avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 
 
12 Ulovlig gjennomførte tiltak, bruksendringer mv. og pålegg etter plan- og bygningsloven

På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlig igangsatte eller utførte tiltak, kan det kreves betales etter medgått tid og satser i punkt 23 i tabellen. Kommunen kan kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales etter medgått tid, minimum et minstegebyr etter punkt 23b i tabellen. 
 
13 Tilsyn

Kommunens tilsynsplikt fremgår av plan- og bygningsloven § 25-1. Andelen av gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 5 %. 
 
14 Gebyr for sakkyndig bistand

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand i saker som krever spesiell faglig kompetanse. For slik sakkyndig bistand faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.  
 
15 Gebyr for medgått tid

For søknader som ikke dekkes av de vedtatte satser, eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende, kan gebyret beregnes etter medgått tid. Øvrige arbeider som kommunen skal forestå etter plan- og bygningsloven faktureres etter medgått tid. Følgende timesatser benyttes når gebyret beregnes etter medgått tid: For kontorarbeid kr. 950,- pr. time pr. person og for arbeid i marken kr. 1 150,- pr. time pr. person. 
 
16 Tillegg for mangelfull søknad eller melding

Innsendte søknader som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeid dette representerer, jf. timesatser i punkt 15. Ved etterlysning av supplerende dokumentasjon mer enn en gang, faktureres minimum en timesats pr oversendelse.  
 
17 Avgjørelse eller uttale fra andre myndigheter

For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra anna myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5, kreves et gebyr pr. myndighet: jfr. punkt 23g i tabellen.  
 
18 Forholdet til Forskrift om begrensning av forurensning

Saksbehandling etter Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15 samordnes med saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon

Vigdis Grefstad
Avdelingsleder areal og drift
E-post
Mobil 922 98 400