Byggesaksbehandling

 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS Gebyr
a.     Enebolig 8 600
b.      Enebolig med hybel-/sekundærleilighet  9 900
c.     Tomannsbolig 10 300
d.     Småhus med inntil 4 boenheter 11 100
e.     Boligbrakker 8 300
f.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – e 2 750
g.     Terrassehus 22 000
h.     Boligblokk / stort sammenbygd bolighus med mer enn 4 boenheter 22 000
i.       Studenthjem, studentboliger, bofellesskap 22 000
j.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt g – i 9 100
k.     Fritidshus, seterhus, skogskoie o.l. 7 150
l.       Garasjer, uthus, naust  2 750
m.    Annen boligbygging 2 750
n.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt k – m 2 750
Andre tiltak på bolig og fritidseiendom Gebyr *
 Fasadeendring / vindusskift og terrasser / veranda. 1 600
 Støttemurer 2 300
 Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg 1 600
 Brygger / flytebrygger 2 850
 Graving / fylling / sprengning  1 600
Tekniske installasjoner (pipe, peis/ovn, fyrkjel, våtrom, ventilasjon) 1 600
Annet tiltak 1 600
 Basseng 3 150
 Brønn/dam 2 400
 PBL § 29-4 samtykke til plassering av mindre tiltak (lekehus mv.) som ellers er unntatt søknad 1 400
02. Utslippssaker, samordnet behandling med forurensingsforskriften Gebyr ***
a.     Forurensningsforskriften kapittel 12
1.  Melding om tilkobling til avløpsanlegg med utslippstillatelse eller endring av tillatelse 2 550
2.     Utslipp under 10 pe 3 350
3.     Utslipp over 10 pe 5 250
b.     Forurensningsforskriften kapittel 13
1.     Behandling eller fornyelse av utslippstillatelse  12 600
c.     Forurensningsforskriften kapittel 15
1.     Utslipp av oljeholdig avløpsvann 7 600
Opprydding av forurenset grunn i forbindelse med bygge- og gravearbeider, beregnes etter medgått tid.
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Fabrikk- og verkstedsbygning  10 400
b.     Produksjonshall  10 300
c.     Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vassforsyning o.l.  10 300
d.     Kraftstasjon o.l.  11 100
e.     Transformatorstasjon / kiosk 3 650
f.       Kjøle- og fryselager, silo 8 600
g.     Lagerhall 8 600
h.     Annen bygning  8 600
i.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - h 3 050
j.       Driftsbygninger for landbruk / fiske  4 250
k.     Landbruksgarasje / redskapshus / naust  3 050
l.       Andre bygninger  5 550
 o. Tilbygg og påbygg og ombygging punkt  j – l 2 650
 04. KONTOR- FORRETNINGS- ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Kontorbygg og administrasjonsbygg o.l. 18 000
b.     Kjøpesenter, varehus, butikkbygning o.l.  18 000
c.      Bensinstasjon 18 000
d.     Annen bygning 18 000
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - d 10 900
  05. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Gebyr
Basisgebyr:
a.     Ekspedisjons- og terminalbygninger o.l.  14 950
b.     Telekommunikasjonsbygninger  5 050
c.     Garasje, hangar-, veg- og biltilsynsbygning  6 450
d.     Annen bygning 6 450
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – d 3 550
 06. HOTELL OG RESTAURANTBYGG Gebyr
Basisgebyr:
a.     Hotell- og motellbygning  18 000
b.     Camping- / utleiehytte 5 550
c.     Annen bygning for overnatting 12 100
d.     Restaurant-, kafe-, gatekjøkken-, kioskbygning o.l. 12 100
e.     Annen bygning 12 100
f.       Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - e 11 100
  07. KULTUR- OG FORSKNINGSBYGNING Gebyr
Basisgebyr:
a.     Lekepark og barnehage 9 400
b.     Bygg for undervisning / kultur / forskning  12 300
c.     Idrettsbygg 11 100
d.     Kino, teater, samfunnshus o.l.  12 300
e.     Kirke/gravkapell o.l.  12 300
f.       Annen bygning 9 400
g.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - f 8 900
08. HELSEBYGNING Gebyr
Basisgebyr:
a.     Sykehus  76 950
b.     Sykehjem 24 000
c.     Trygdeboliger, aldersboliger, omsorgsboliger, asylmottak o.l. 12 300
d.     Annen bygning 12 300
e.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a – d 11 600
09. FENGSEL, BEREDSKAPSBYGNING Gebyr
 Basisgebyr:
a.     Fengsel, beredskapsbygning o.l. 12 300
b.     Annen bygning 9 400
c.     Monument, offentlig toalett  6 850
d.     Tilbygg og påbygg og ombygging punkt a - c 4 550
 10. VARIGE KONSTRUKSJONER OG ANLEGG Gebyr *
Veg, parkeringsplass, støyvoll, ledningsanlegg,  molo, bro VA-anlegg og lignende 5 650
 11. DISPENSASJONSSØKNADER Gebyr *
1.     Dispensasjon fra byggteknisk forskrift, avstandskrav etc. pr. dispensasjon 2 550
2.     Fravik fra byggteknisk forskrift, pr. kapittel/fagområde 2 550
Gebyr for dispensasjon fra planer (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) og PBL § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) beregnes etter regulativ for   plansaksbehandling
 12. ENDRINGSSØKNADER (mindre endringer) Gebyr
 Basisgebyr: 1 400
 Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr. 15 pr. m2 bruksareal.
 Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging
13. FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE Gebyr
 Fornyelse av byggetillatelse  1 500
14. RIVING Gebyr
Tiltak med areal under 100 m2 bruksareal / 10 tonn bygningsavfall 1 800
Tiltak med areal under 100 m2 bruksareal / 10 tonn bygningsavfall 3 850
15. INSTALLASJONSTILLATELSE/SIKKERHETSKONTROLL AV HEIS Gebyr
 Gebyr pr. heis. (I tillegg kommer gebyr til Norsk Heiskontroll). 2 000
16. ANDRE TILTAK PKT. 2 TIL PKT. 10 Gebyr
 Fasadeendring/vindusskift  2 000
 Skilt/reklame 2 300
 Større skiltplan 4 050
 Støttemurer 4 050
 Innhegning / gjerde / støysjerm og andre tiltak 2 100
Tekniske installasjoner 2 100
Basseng 3 150
Brønn / dam 2 400
 Andre tiltak (herunder turstier o.l.) 4 050
PBL § 29-4 samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknad 1 500
 18. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLANER (pr. plan) Gebyr
       < 5="" 000=""> 2 550
       > 5 000 5 650
19. FRIKJØP PARKERING Gebyr
 Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm
20. FRIKJØP TILFLUKTSROM Gebyr
Basisgebyr:
§ 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendom  2 750
§ 20-4 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 3 450
§ 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 950
§ 20-4 d) andre mindre tiltak  2 750
 21. TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL §§ 20-1 og 20-4 Gebyr
Basisgebyr:
§ 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendom  2 750
§ 20-4 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 3 450
§ 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 950
§ 20-4 d) andre mindre tiltak  2 750
 22. FERDIGATTEST OG BRUKSTILLATELSE Gebyr
Utstedelse av ferdigattest. 1 000
Halv pris hvis det tidligere er gitt midlertidig brukstillatelse for hele tiltaket
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse, pr. brukstillatelse  1 000
Driftstillatelse heis 1 000
23. DELINGSSØKNADER ETTER PBL § 20-1 m) Gebyr
 a. Søknader i regulert område:
1.     I samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan 1 600
2.     Byggetomt der grenser ikke er fastsatt i planen 2 750
3.     Annet formål der grenser ikke er fastsatt i planen og tilleggsarealer 2 750
b. Søknader i uregulert område:
1.     Byggetomt 4 150
2.     Annet formål og tilleggsareal 2 750
c. Avslag på søknad: 50 % av normalt behandlingsgebyr
24. DIVERSE GEBYR JFR. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  Gebyr *
a.     § 4. Ekstra gebyr fra og med 2. trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 2 650
b.     § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningsloven 3 350
c.     § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkyndig bistand 1 000
d.     § 14 a.  Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr. time 900
e.     § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr. time 1 100
f.       § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: målelag pr. time 2 000
g.     § 16. Gebyr for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter PBL § 21-5 900