Plansaker og dispensasjoner

Gebyrregulativ for planbehandling og dispensasjoner fra arealplaner år 2018

Regulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §33-1.

1. Gebyret omfatter administrativ og politisk behandling inklusiv veiledning til søker, mottakskontroll, sjekk mot temakart, risiko- og sårbarhetsvurdering, befaringer, innhenting av nødvendige opplysninger og høringsuttalelser, intern kopiering, oppdatering av digitalt planregister, samt eventuell klagebehandling. Gebyr etter regulativet kan ikke påklages.

2. Utgifter til ekstern kopiering, plotting, kunngjøringer og avtalt sakkyndig bistand kommer i tillegg til gebyret.

3. Dersom gebyret blir åpenbart urimelig høyt sett i forhold til arbeidsmengde og kostnader saken medfører kommunen, kan avdelingsleder fastsette et passende, redusert gebyr. Den reduserte gebyrfastsettelsen kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er formannskapet.

4. Gebyrregulativ for behandling av private forslag til reguleringsplaner (fram til offentlig ettersyn), samt andre planforslag som krever lokal høring er:

 

 

Enkel

Middels

Omfattende

a)

Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer

 4.450

 8.900

13.350

b)

Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan

 

 3.350

 

 6.700

 

10.000

c)

Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan

 6.700

13.350

 

d)

Tillegg for tiltak som krever eget planprogram

 6.700

13.350

20.050

e)

Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning

11.150

22.250

33.400

f)

Mindre reguleringsendring

 6.700

13.350

 

g)

Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar

 

16.700

 

27.800

 

44.500

h)

Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar

 

 1.550

 

 3.350

 

 6.700

 

5. Gebyrregulativ for dispensasjonssøknader:

a)

Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)*

 

 8.100

b)

Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)*

 8.100

c)

Enkle dispensasjoner uten høringer

 3.050

d)

Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid

 

 

* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.

6. For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.

7. Det kreves ikke ekstra gebyr for klagebehandling.

8. Alternativt kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.

9. Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling.

Regulativet er vedtatt av kommunestyret i møte 21.11.2017 sak 61 /17.