Plansaker og dispensasjoner 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023
Gebyrregulativ plansaker og dispensasjoner 2023
Beskrivelse av gebyr Enkel 2023 Middels 2023 Omfattende 2023 Enkel 2022 Middels 2022 Omfattende 2022
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 8115 16229 18381 6785 13570 15 369
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 6086 12171 13831 5089 10177 11 565
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 12171 24282 0 10177 20303 0
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 20286 24282 27602 16962 20303 23 079
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 20286 40511 46043 16962 33873 38 499
Mindre reguleringsendring 12171 24282 0 10177 20303 0
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 30061 50161 58276 25135 41942 48 727
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 2416 5089 7745 2416 5089 6 476
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 14446 12079
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 14446 12079
Enkle dispensasjoner uten høringer 5472 4575

Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid.             

* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.

For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.   For enkelte, omfattende saker kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.

Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling   Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.