Plansaker og dispensasjoner 2024

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 45/23 med ikrafttredelse fra 1. januar 2024
Gebyrregulativ plansaker og dispensasjoner 2024
Beskrivelse av gebyr Enkel 2024 Middels 2024 Omfattende 2024
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 8142 16284 18443
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 6107 12212 13878
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 12212 24282
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 20286 24282 27602
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 20286 40511 46043
Mindre reguleringsendring 12171 24282
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 30061 50161 58276
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 2889 6086 7745
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 14446
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 14446
Enkle dispensasjoner uten høringer 5472

Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid.             

* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.

For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.   For enkelte, omfattende saker kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.

Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling   Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.