Plansaker og dispensasjoner 2022

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 47/21 med ikrafttredelse fra 1. januar 2022
Gebyrregulativ plansaker og dispensasjoner 2022
Beskrivelse av gebyr Enkel 2022 Middels 2022 Omfattende 2022
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 6 785 13 570 15 369
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 5 089 10 177 11 565
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 10 177 20 303 0
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 16 962 20 303 23 079
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 16 962 33 873 38 499
Mindre reguleringsendring 10 177 20 303 0
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 25 135 41 942 48 727
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 2 416 5 089 6 476
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 12 079
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 12 079
Enkle dispensasjoner uten høringer 4 575

Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid.             

* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.

For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.   For enkelte, omfattende saker kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.

Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling   Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.  

Kontaktinformasjon

Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post
Mobil 414 28 315
Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Mobil 941 66 929