Utslippstillatelse og tilsyn 2024

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 45/23 med ikrafttredelse fra 1. januar 2024
Gebyr for tilsyn og saksbehandling etter forurensingsloven mm. 2024
Gebyr Eks. mva 2024  
Saksbehandlingsgebyr nye utslipp    
Gebyr for behandling av utslippstillatelser i hht. kap.12 i forurensingsforskriften <15 pe 5090 Ikke mva pliktig
Gebyr for behandling av utslippstillatelser i hht. kap.13 i forurensingsforskriften 15-50 pe 10179 Ikke mva pliktig
Saksbehandlingsgebyr rehabiliterte anlegg    
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad etter kap. 12 i forurensingsforskriften 5090 Ikke mva pliktig
Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp.Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr.anlegg/ år    
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften 509 Ikke mva pliktig
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften 1527  
Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider    
Engangsgebyr for saksbehandling 4072 Ikke mva pliktig
Pålegg om opprydding 5090 Ikke mva pliktig
Utslipp/ påslipp av oljeholdig vann    
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad 5090 Ikke mva pliktig
Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere    
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr. anlegg/ år 509 Ikke mva pliktig
Saksbehandlingsgebyr fett- og oljeavskillere    
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad 5090 Ikke mva pliktig