Vann og avløp 2024

Bakgrunn for vann og avløpsgebyr

Vedtatt av Gjemnes kommunestyre 19.12.23 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 16.11.2021. Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyr regulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Målt/stipulert forbruk vann og avløp 2024

Målt/stipulert forbruk vann og avløp 2024
- Vann 2024 Avløp 2024
Alle abonnenter målt/stipulert forbruk (kr/m3) 33,68 13,49

Forbruksgebyr:
Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk.
For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,60 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Naust med innlagt vann skal ha vannmåler, er det ikke installert stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Dette gebyret kommer i tillegg til årlig abonnements gebyr.

Gebyr satser 2024 Vann og avløp

Gebyr satser 2024 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2024 inkl MVA Avløp 2024 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   4825 2146
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  4825 2146
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:         
Kategori 1 (0-300) m3  1 4852 2146
Kategori 2 (301-1000) m3  3 14557 6437
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 29113 12873

Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
b) Eierseksjonssameier med felles vannmåler i bygning hvor det både er boenheter og bruksenheter med næringsvirksomhet skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per bruksenhet.
c) Nærings- og kombinasjonseiendom: etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Årsleie av vannmåler 2024

Årsleie av vannmåler 2024
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000

Vannmåleravlesning:
Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst én gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Tilknytningsgebyr 2024

Tilknytningsgebyr 2024
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2024 inkl MVA Avløp 2024 inkl MVA
Per eiendom 18000 18000

Tilknytningsavgiften skal betales for:
a) Tilknytning av eiendom.
b) Tilknytning av eiendom som kommunen krever tilknyttet.
c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom og skal være betalt før tilknytning.

Informasjon om gebyrene

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt
Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. 


Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:
Forbruksgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Det vil for 2024 være 10 terminer for kommunale gebyr.


Eksempler på gebyrutregning:
Stipulert forbruk - Boligeiendom (200 m2 BRA x 1,2 m3/m2 = 240 m3):
Vann: (3 704kr x 1) + (240 m3 x 25,61kr/m3) = 9 850,4 kr
Avløp: (1 763 kr x 1) + (240 m3 x 11,08kr/m3) = 4 422,2 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom (80 m2 BRA x 0,60 m3/m2 = 48 m3):
Vann: (3 704kr x 1) + (48 m3 x 25,61kr/m3) = 4 933,28kr
Avløp: (1 763 kr x 1) + (48 m3 x 11,08kr/m3) = 2 294,84 kr

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m3):
Vann: (3 704kr x 1) + (120 m3 x 25,61kr/m3) + 200 = 6 977,2 kr
Avløp: (1 763 kr x 1) + (120 m3 x 11,08kr/m3) = 3 092,6 kr

Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseiendom (600 m3):
Vann: (3 704kr x 3) + (600 m3 x 25,61kr/m3) + 200 = 26 678 kr
Avløp: (1 763 kr x 3) + (600 m3 x 11,08kr/m3) = 11 937 kr