Vann og avløp 2023

Målt forbruk vann og avløp 2023

Målt forbruk vann og avløp 2023
- Vann 2023 Vann 2022 Avløp 2023 Avløp 2022
Alle abonnenter målt forbruk (kr/m3) 25,91 22,94 11,08 9,8

Gebyr satser 2023 Vann og avløp

Gebyr satser 2023 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2023 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2023 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   3704 3363 1763 1621
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  3704 3363 1763 1621
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:             
Kategori 1 (0-300) m3  1 3704 3363 1763 1621
Kategori 2 (301-1000) m3  3 11112 10089 5289 4863
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 22224 20178 10578 9726
Kategori 4 (3.001-6.000) m3  12 44448 40356 21156 19452
Kategori 5 (6.001-20.000) m3  24 88896 80712 42312 38904
Kategori 6 (20.001-50.000) m3  50 185200 168150 88150 81050

Årlig vannmålerleie 2023

Årlig vannmålerleie 2023
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000

Tilknytningsgebyr 2023

Tilknytningsgebyr 2023
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2023 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2023 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Per eiendom 18000 18 000 18000 18 000

Vedtatt av Gjemnes kommunestyre 14.12 2021 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 16.11.2021.
Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.

Gebyret skal betales for:
a) Tilknytning av eiendom.
b) Tilknytning av eiendom som kommunen krever tilknyttet.
c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:
Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. I 2023 forventes disse å utgjøre ca. 45,5  % for vann og 44,8 % for avløp.

Forbruksgebyr:
Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk.
For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,60 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Naust med innlagt vann skal ha vannmåler, er det ikke installert stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
b) Eierseksjonssameier med felles vannmåler i bygning hvor det både er boenheter og bruksenheter med næringsvirksomhet skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per bruksenhet.
c) Nærings- og kombinasjonseiendom: etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Vannmåleravlesning:
Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst én gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):


Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:
Forbruksgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:
20.april, 20 juni, 20. oktober og 20 desember


Eksempler på gebyrutregning:
Stipulert forbruk - Boligeiendom (200 m2 BRA x 1,2 m3/m2 = 240 m3):
Vann: (
3 704kr x 1) + (240 m3 x 25,61kr/m3) = 9 850,4 kr
Avløp: (
1 763 kr x 1) + (240 m3 x 11,08kr/m3) = 4 422,2 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom (80 m2 BRA x 0,60 m3/m2 = 48 m3):
Vann: (
3 704kr x 1) + (48 m3 x 25,61kr/m3) = 4 933,28kr
Avløp: (
1 763 kr x 1) + (48 m3 x 11,08kr/m3) = 2 294,84 kr

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m3):
Vann: (
3 704kr x 1) + (120 m3 x 25,61kr/m3) + 200 = 6 977,2 kr
Avløp: (
1 763 kr x 1) + (120 m3 x 11,08kr/m3) = 3 092,6 kr

Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseiendom (600 m3):
Vann: (
3 704kr x 3) + (600 m3 x 25,61kr/m3) + 200 = 26 678 kr
Avløp: (
1 763 kr x 3) + (600 m3 x 11,08kr/m3) = 11 937 kr