Vann og avløp 2022

Målt forbruk vann og avløp 2022

Målt forbruk vann og avløp 2022
- Vann 2021 Vann 2022  Avløp 2021 Avløp 2022
Alle abonnenter målt forbruk (kr/m3) 23,9 22,94 8,69 9,8

Gebyr satser 2022 Vann og avløp

Gebyr satser 2022 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2021 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2021 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   4505 3363 1449 1621
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  0 3363 3 1621
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:             
Kategori 1 (0-300) m3  1 0 3363 0 1621
Kategori 2 (301-1000) m3  3 0 10089 0 4863
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 0 20178 0 9726
Kategori 4 (3.001-6.000) m3  12 0 40356 0 19452
Kategori 5 (6.001-20.000) m3  24 0 80712 0 38904
Kategori 6 (20.001-50.000) m3  50 0 168150 0 81050

Årlig vannmålerleie 2022

Årlig vannmålerleie 2022
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000

Tilknytningsgebyr 2022

Tilknytningsgebyr 2022
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2021 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2021 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Per eiendom 19 500 18 000 16 900 18 000

Vedtatt av Gjemnes kommunestyre 14.12 2021 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 16.11.2021.
Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.

Gebyret skal betales for:
a) Tilknytning av eiendom.
b) Tilknytning av eiendom som kommunen krever tilknyttet.
c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:
Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. I 2022 forventes disse å utgjøre ca. 45 % for vann og 45 % for avløp.

Forbruksgebyr:
Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk.
For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,60 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Naust med innlagt vann skal ha vannmåler, er det ikke installert stipuleres et årsforbruk til 30 m3.
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
b) Eierseksjonssameier med felles vannmåler i bygning hvor det både er boenheter og bruksenheter med næringsvirksomhet skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per bruksenhet.
c) Nærings- og kombinasjonseiendom: etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Vannmåleravlesning:
Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst én gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):


Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:
Forbruksgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:
20.april, 20 juni, 20. oktober og 20 desember


Eksempler på gebyrutregning:
Stipulert forbruk - Boligeiendom (200 m2 BRA x 1,2 m3/m2 = 240 m3):
Vann: (3.363 kr x 1) + (240 m3 x 22,94 kr/m3) = 8.869 kr
Avløp: (1.621 kr x 1) + (240 m3 x 9,80 kr/m3) = 3.973 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom (80 m2 BRA x 0,60 m3/m2 = 48 m3):
Vann: (3.363 kr x 1) + (48 m3 x 22,94 kr/m3) = 4.464 kr
Avløp: (1.621 kr x 1) + (48 m3 x 9,80 kr/m3) = 2.092 kr

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m3):
Vann: (3.363 kr x 1) + (120 m3 x 22,94 kr/m3) + 200 = 6.316 kr
Avløp: (1.621 kr x 1) + (120 m3 x 9,80 kr/m3) = 2.797 kr

Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseiendom (600 m3):
Vann: (3.363 kr x 3) + (600 m3 x 22,94 kr/m3) + 200 = 24.053 kr
Avløp: (1.621 kr x 3) + (600 m3 x 9,80 kr/m3) = 10.743 kr