Tilkobling kommunal vann eller avløps nett

Når du bygger bolig eller skal tilknytte eksisterende bygg til offentlig vann og avløp (kloakk), må du søke om sanitærabonnement.

Dersom det ligger offentlig ledningsanlegg i nærheten av eiendommen din, kan du vurdere om det er lønnsomt å knytte deg til våre vann- og avløpsledninger. Du får trygg og stabil vannforsyning, og slipper å bekymre deg for fulle slamavskillere og tette infiltrasjonsgrøfter. 

Det er viktig at du er klar over at arbeid med vann- og avløpsledninger også er eller kan være søknads- eller meldingspliktig etter plan- og bygningsloven. Kommunens byggesaksavdelingen behandler slike søknader.

Søknad om sanitærabonnement og ferdigmelding med målsatt skisse av utvendig ledningsanlegg skal sendes inn til: post@gjemnes.kommune.no 

Sanitærabonnemnet (PDF, 202 kB)

NB: Vær oppmerksom på at du må betale tilknytningsgebyr for både vann og avløp hvis du knytter deg til begge deler.

Søknad om sanitærabonnement må oversendes til behandling med følgende vedlegg:

Vann og avløp:

 • VA-plan – skisse/tegning som viser plassering av alle tilkoblingspunkt, forgreininger, stoppekran og stakepunkt på ledningsnettet mellom de kommunale ledningene og nytt/eksisterende bygg.
 • Hvis tilknytning til kommunalt VA-anlegg berører annen manns grunn, må det utarbeides og tinglyses erklæringer som sikrer tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v.
 • Hvis bygg skal tilknyttes kommunalt VA-anlegg via eksisterende privat ledningsnett må det utarbeides en skriftlig tillatelse fra eier av det private anlegget og det må inngås en avtale som sikrer solidarisk ansvar for utbedring, vedlikehold, drift m.v. av felles sanitæranlegg. Det stilles krav til private stikkledninger / tilkoplinger til det kommunale rørledningsnettet. Det må tas en vurdering på om eks. private sanitæranlegg (ledning /tilknytning) er i henhold til gjeldene krav.
 • Tilknytningsgebyr vann og/ eller avløp sendes ut etter at byggetillatelse er gitt og/eller søknad om sanitærabonnement er godkjent.
 • Arbeid opp imot kommunalt vann- og/ eller avløpsanlegg kan ikke påbegynnes før søknad om sanitærabonnement er behandlet og godkjent, samt evnt. byggetillatelse gitt.

Andre merknader:

 • VA avdelingen forutsetter at overvann håndteres etter kommuneplan og respektiv reguleringsplans bestemmelser.
 • Nye tiltak som medfører endring av overflatematerialer skal ikke bidra til å øke flomtopper i tilstøtende vassdrag eller avrenning til naboeiendom
 • Overvann (takvann, drenering og lignende) tillates ikke koplet til eller ledet inn på kommunal spillvannsledning.
 • Takvann skal normalt ledes til terreng. Drenering fra boligtomt ledes til kommunalt nett via dreneringskum, takvann skal normalt fordrøyes (forsinkes) på egen tomt.
 • VA avdelingen vurderer i sine uttalelser ikke forhold knyttet til brannvannsdekning, utover det å gi opplysninger om tilgjengelig vannmengde på kommunale vannledninger.
 • Jamfør ledningsregistreringsforskriften § 4 har ledningseier ansvar for å registrere egne ledningsanlegg i henhold til norsk standard utgitt av Statens kartverk. Dette krever at posisjon og dybde på ledningen blir nøyaktig registrert og sendt inn til kommunen på SOSI format.

Pålegg om tilknytning

Kommunen kan, der forholdene ligger til rette for det, kreve at eksisterende bebyggelse og fritidsbebyggelse tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Ferdigmelding - melding om utført vann og avløpsarbeid

Ferdigmelding sanitærabonnement (PDF, 180 kB)

Så fort arbeidene er ferdige skal det sendes inn melding med ferdigdokumentasjon til kommunen. Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart. Abonnenten bør følge opp foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er listet opp i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. Dersom mottatt dokumentasjon er tilfredsstillende, gir vi ferdigmelding i saken. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av bygningsavdelingen.