Vann, avløp og slam

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Som vannverkseier har kommunene ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle forhold.

Vi har 4 vannverk i kommunen. Resten av befolkningen i kommunen har vannforsyningen sin fra private vannverk.

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.


Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i aktuelt og Facebook oppdateringer . Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Her finner du svar på noen av de vanlige spørsmål knyttet til vann og avløp

Hva koster vann, avløp, eller slam?

 

Gebyr for vann, avløp, og slam

Hva koster vann og avløp med vannmåler?

 

Årlig vannmålerleie 2023

Årlig vannmålerleie 2023
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000

 

Enhetspris ved bruk av vannmåler:

Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 23,90 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,71 kr/m3 inkl. mva

 

Gebyr vann uten vannmåler

 

 

Gebyr satser 2023 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2023 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2023 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   3704 3363 1763 1621
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  3704 3363 1763 1621
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:             
Kategori 1 (0-300) m3  1 3704 3363 1763 1621
Kategori 2 (301-1000) m3  3 11112 10089 5289 4863
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 22224 20178 10578 9726
Kategori 4 (3.001-6.000) m3  12 44448 40356 21156 19452
Kategori 5 (6.001-20.000) m3  24 88896 80712 42312 38904
Kategori 6 (20.001-50.000) m3  50 185200 168150 88150 81050

 

Gebyr avløp uten vannmåler

Se under Økonomi, skatt og gebyr

 

 

Gebyr slam

 

Priser Slam 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023
Priser Slam 2023
Prisliste SLAM - RIR Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Oppdrag Antall Eks mva 2023 inkl mva 2023 Inkl mva 2022
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1890 1645 1523
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 428 519 481
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 428 519 481
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3 582
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6 582-1163
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1890 2304 2133
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 428 519 481
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 2546 3245 3005
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 428 519 481
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 4653 5971 5529
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 799 1178 1091
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 1092 1533 1419
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 6545 8115 7514
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 946 1173 1086
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1382 1715 1588
Tank ikke påvist/bomtur 1309 2056 1904

 

Tilknytning - Engangsgebyr

 

Tilknytning vann og avløp - abonnent engangsgebyr
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent

 

 

Hvilke vannverk har vi i kommunen?

Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen.

Hvem trenger slamavskiller?

Dersom du har bolig i et område uten tilgang til offentlige avløpsledninger, må du bygge eget separat avløpsanlegg som kan rense avløpet i nærheten av boligen din.

Alle slike avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Du kan lese mer i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv.

Når skal slamavskiller tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. 

Prøvetakingsrapport - vannverk

 

Kontaktinformasjon

Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post