Tilsyn avløpsanlegg

Gjemnes kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse og mindre tettbebyggelser, og plikter å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak truffet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 (utslipp fra spredt bebyggelse) og kapittel 13 (utslipp fra mindre tettbebyggelse) overholdes. 

Det finnes i dag rundt 635 private anlegg i Gjemnes kommune, og mange av disse tilfredsstiller ikke lenger dagens krav for rensing og utforming. Mange av disse anleggene trenger en oppgradering for å redusere tilførsel av tarmbakterier, næringssalter og organisk materiale til resipient. 

Utslipp av næringssaltene fosfor og nitrogen bidrar til overgjødsling i ferskvann, fjorder og kystfarvann. Ferskvann er normalt mer sårbart for overgjødsling enn sjøen. I Gjemnes kommune har vi en rekke sårbare resipienter og vannområder, som vi ønsker å beskytte mot denne type forurensning. Algeoppblomstring, hygienisk forringelse av vannet, begroing i strandlinjen og estetisk påvirkning er flere eksempler på lokale ulemper som kan skyldes utslipp av avløpsvann.   

Gjemnes kommune har i løpet av 2020 startet opp med systematisk tilsyn ved private avløpsanlegg. Med dette omfattes de husstandene som har innlagt vann, enten kommunalt eller privat, og som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett.   

Hva er tilsyn?

Tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Med myndighet til å gi tillatelse til utslipp følger også ansvar for å føre tilsyn med tillatelsene. Dette innebærer at forurensningsmyndigheten skal føre systematisk kontroll med at forutsetningene for gitte tillatelser til utslipp overholdes. Tilsyn innebærer også sanksjon ved brudd på forutsetningene og eventuelle avvik fra forutsetningene kan utløse pålegg om tiltak. 

Tilsyn i forbindelse med private avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Dette er et ledd for å kontrollere at avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og, ved førstegangstilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen. 

Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få en tilsynsrapport fra kommunen med opplysninger om tilsynet. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg etter tilsynsrapporten med en tidsfrist for å komme med uttalelse før vedtak om pålegg sendes. 

Utgangspunktet for gjennomføring av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende: 

Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget 

 • Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter 
 • Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet 
 • Gjennomføring av tilsyn 
 • Prøvetaking av utløpsvann 
 • Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget 
 • Tilsynsrapport 
 • Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak 

Både serviceavtale og tilsyn? 

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle avløpsanlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Dette inkluderer påfylling av kjemikalier og ettersyn med at anlegget fungerer som det skal (både det elektroniske og det mekaniske). Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtale med. 

Gjemnes kommune er pålagt å føre tilsyn etter forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Dette er et ledd i å kontrollere at avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og, ved førstegangstilsyn, at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen. 

Årlig gebyr for tilsyn 

Det har i lang tid vært behov for å få kontroll på utslippene fra private avløpsanlegg i Gjemnes kommune. I sak 6/19 2019 vedtok derfor Gjemnes kommunestyre en innføring av tilsynsgebyr for utslippstillatelser. Det betyr at kommunens kostnader for tilsyn og saksbehandling i forbindelse med tilsyn dekkes av den ansvarlige for utslippet. Gebyret er et årlig beløp som skal finansiere alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra mindre private avløpsanlegg. 

Hvorfor betaler vi hvert år?

Beløpet som betales årlig er basert på kostnadene det innebærer å drive tilsyn. Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkost-prinsippet og et eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår. Det betales én avgift per avløpsanlegg, så for felles anlegg blir gebyret fordelt på antall boenheter som er tilknyttet. I de tilfellene hvor en eiendom har flere renseanlegg, betales det et årsgebyr for hvert anlegg. 

Kontakt oss før utbedring 

Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør utbedringer av utskilleranlegget ditt. Som følge av tilsynet som nå starter opp, vil det nok være mange utskilleranlegg som etter hvert vil få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Hvis det gjøres mindre utbedringer nå, kan dette være bortkastede penger dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste fremtid. 

Kan jeg klage? 

Kommunestyrets vedtak om gebyrsatser er en forskrift og kan ikke påklages. Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunen innen tre uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt. 

Hjemler 

Etter forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak gitt i medhold av kapitlene følges. Forurensningsloven pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt. 

Følgende forskrifter og lover er gjeldende: 

 • Forurensningsloven 
 • Forurensningsforskriften 
 • Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket, Gjemnes kommune 
 • Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av RIR-kommunene, Møre og Romsdal