Høring: Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

Administrasjonen i Gjemnes kommune viser til forurensingsforskriften og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket.

Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.

Uttalelser sendes inn skriftlig til post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra innen 03.07.2019

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal

Kap.1. Generelle forhold

§1-1. Generelt virkeområde

Forskriften omfatter forhold der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensningsforskriftens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser utslipp/påslipp av oljeholdig vann påslipp av fettholdig vann

§1-2. Hva gebyrene dekker

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling, kontroll og tilsyn på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn etter vurdering av behov.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller tilsyns- og kontrollordninger.

Gebyrsatser etter denne forskriften inngår i gebyrregulativet og vedtas av kommunestyret.

§1-3. Innkreving

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg jf. forurensningsloven § 52 og tvangsfullbyrdelsesloven kap.7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§1-4. Klage

Om det fattes enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift kan denne påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen behandles av kommunens klagenemd. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Klager som fremstår som prinsippsaker, behandles av bystyret.

Vedtak om gebyrenes størrelse er å anse som forskrift og kan derfor ikke påklages.

Kap.2. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

§2-1. Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

§2-2. Gebyr for saksbehandling/tilsyn

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan.

Gebyret kan differensieres etter areal.

Gebyret belastes tiltakshaver.

Kap. 3. Gebyr for saksbehandling og oppfølging/kontroll/tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann

§ 3-1. Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.