Høring og offentlig ettersyn Tørriset habiliteringssenter gbnr 27/1 og 27/2 i Gjemnes kommune

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 22.08.2023, sak 36/23 om å legge detaljregulering for habiliteringssenter Tørriset 27/1 og 27/2  ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Ecura bo & habilitering AS er tiltakshaver og Norconsult er forslagsstiller som utarbeider reguleringsplanen. Gjemnes kommune er planmyndighet og har i oppstartsmøtet fastsatt at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at gårdstunet med tilgrensende landbruksarealer og eksisterende hyttefelt på eiendom gb.nr 27/1 og 27/2 kan utvikles til et bo og habiliteringssenter. Her vil det være behov for å bygge oppholdsboliger for tjenestemottakerne og utvikle bygningsmassen til de aktiviteter senteret ønsker å bedrive. Det er ønskelig å bruke området til landbruk og gårdsrelaterte aktiviteter.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til post@gjemnes.kommune.no innen 29.11.2023. 

Merk oversendelsen med PLAN-2022.0001

Eventuelle spørsmål kan rettes til Senior rådgiver areal- og byplanlegging Marco Böhm  marco.bohm@norconsult.com .

 

R-2022.0001_notat_til FS-5-23 (PDF, 514 kB)

R-2022.0001_ Plankart- A2_l_rev.230505 (PDF, 656 kB)

R-2022.0001_Planbestemmelser_rev.230505 (PDF, 189 kB)

R-2022.0001_Planbeskrivelse-del I_rev.230505 (PDF, 5 MB)