Nåstad boligfelt - revidert planforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 sak 48/20 at revidert forslag til reguleringsendring for Nåstad boligfelt planID20080002 skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Merknader til forslaget kan rettes ved brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller ved e-post til post@gjemnes.kommune.no innen 02.12.2010.

Plankart (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 234 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

ROS (PDF, 934 kB)

Forslagsstiller er Gjemnes kommune og plankonsulent er Espen Kjærnli hos Angvik prosjektering.

Endringene er gjort med bakgrunn i innspill mottatt etter første høringsrunde. Større endringer i det reviderte planforslaget er følgende:

Atkomstsituasjon

Atkomst til Nåstad I er flyttet fra Indergårdsvegen. All tilkjøring til feltet planlegges nå fra fv.666. Dette medfører en brattere stigning opp til øverste del av feltet. Man unngår til gjengjeld økning av trafikken på Indergårdsvegen og avskjæring av Nåstad-tunet fra utmarksområdet i sørøst.

Kulturminner

Området i nord som tidligere var foreslått som grøntareal er i dette forslaget avsatt til lekeplass. Kommunen ønsker å søke dispensasjon fra kulturminneloven til å frigi dette området som per dags dato er båndlagt av hensynet til kulturminner.

Endringer i arealbruk

I det reviderte planforslaget er arealet for konsentrert boligbebyggelse, frittliggende boligbebyggelse og lekeplass redusert. Dette er et resultat av at endret løsning for atkomstveg til feltet. Selv om areal til frittliggende boligbebyggelse er redusert er antall tomter det samme som i det foregående forslaget (12). Den største endringen er en reduksjon i areal til konsentrert boligbebyggelse som er redusert med 4,3 daa.

Arealformål

Areal revidert planforslag (daa)

Areal forrige planforslag (daa)

Endring (daa)

Frittliggende småhusbebyggelse

17,0

17,8

-0,8

Konsentrert boligbebyggelse

8,4

12,7

-4,3

Offentlig tjenesteyting

3,8

3,4

0,4

Lekeplass

2,8

4,0

-1,2

LNF

144,2

137,6

6,6