Ønsker du være meddommer eller skjønnsmedlem for perioden 2025-2028?

Gjemnes kommune skal velge meddommere og skjønnmedlemmer for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028. 
Fristen for å melde interesse er 15.mai 2024. 

Ønsker du å bli meddommer eller skjønnsmedlem: Send navn og adresse til post@gjemnes.kommune.no 

Gjemnes kommune skal velge meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Meddommer

En meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.  Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Vi ønsker derfor et mangfold av søkere. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sin nettsider  

Vervet som meddommer i Møre og Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Les mer og se film om hva det si å være meddommere her

Skjønnsmedlemmer

Gjemnes kommune skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi ser særlig etter kandidater som har god kunnskap innen følgende områder:

  • bygningskyndig kompetanse
  • innsikt i jord- og skogbruk
  • erfaring fra entreprenørvirksomhet – både som bygnings- og maskinentreprenører, og gjerne med erfaring fra gartnervirksomhet av ulikt slag
  • taksering av ulike slag faste eiendommer, og eiendomsmeglere med oppdatert kunnskap om omsetningsverdi av faste eiendommer i distriktet


Det er viktig når en melder interesse for å bli skjønnsmedlem at en oppgir tydelig sin kompetanse/stilling/bakgrunn. 
Reglene for valg av skjønnsmedlemmer gjelder tilsvarende som for meddommere, med unntak av at det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer. 

Mer informasjon om skjønnsmedlemmer og meddommere
 

Hvem velger?

Når fristen er ute, hentes det inn vandelsattest for de som ønsker å være meddommer. Deretter settes alle opp på en liste som legges til offentlig ettersyn og deretter til politisk behandling. Det er kommunestyret som innen 1. juli skal velge meddommerne. Kommunestyret foreslår skjønnsmedlemmer til fylkestinget, som velger endelig. 

Ønsker du å bli meddommer eller skjønnsmedlem: Send navn og adresse til post@gjemnes.kommune.no