Nytt fra administrasjonen 15 desember 2020

Sentraladministrasjonen

 • Opplæring everbridge (befolkningsvarsling på sms)
 • Ass.rådmann møte mellom barneverntjenesten og eierkommuner
 • Høringsmøter vedr budsjett
 • Kartlegging havbunn – stort kommende prosjekt, hvor det øyensynlig ikke foreligger fullfinansiering fra staten. Tas opp i Nordmøre IPR
 • IKT Orkide kjøper alle driftsfunksjonene fra Kristiansund kommune fra i høst
 • Planlegges omorganisering av IKT Orkide, med saksbehandling i kommunene i løpet av 2021. Nåværende organisering er ikke i hht ny kommunelov (§ 27 er fjernet)

 

Korona

 • Ukentlige orienteringer til vo og HTV. Møter 3. hver uke
 • Møter fylkesmannen og ukentlige rapporteringer til FM. Ingen rapportering i jula, med mindre endring i situasjonsbildet
 • Arbeid med forberedelse av vaksinasjon
 • Vi legger ut informasjon på hjemmesiden, og sender evt også sms til befolkningen

 

Sykefravær

Pr 1.12: 7,8%. 1,3% og 6,5% (pr 8.10 – 7,9%)

Sykefravær november 6,2%. 5,1 og 1,1 (oktober 6,5%)

 (Fun facts sykefravær:

Gjemnes sjukeheim i november: 2,1%. Omtale i avisa da det i april 2019 var på 2,9%

Sentraladmin 0% i november. Sentraladmin 0,9%  1.januar til 1.12.2020)

 

 

Solsida barnehage

 • Montering av nye lekeapparater er ferdig, uteområdet har blitt oppgradert, til glede for alle våre barn og ansatte. 🙂
 • Denne høsten har vi gjennomført alle foreldresamtaler digitalt, det var nytt og uvant for oss, men det gikk bra.
 • Det har vært mer fravær enn vanlig på grunn av nulltoleranse for luftveissymptomer, vi har ikke klart å skaffe nok vikarer, det har ført til en belastende arbeidssituasjon for hele personalet.
 • Vi har behov for flere tilkallingsvikarer, stillingsannonse ligger ute på hjemmesida.

 

Angvik skule

Førjulsvinteren på Angvik skule har vore prega av pandemien med større fråver enn vanleg både hos tilsette og elevar. Dette har mellom anna ført til ein auke i vikarutgifter for å sikre ei forsvarleg opplæring til elevane.

 

Tre av åtte lærarar har dessutan tatt etter- og vidareutdanning denne hausten, og har avvikla eksamen i desember. Dette er viktig for både skulen og kommunen i forhold til å fyllle direktoratet sitt kompetansekrav for lærarar framover.

 

Renoveringa av Angvik skule 2021 nærmar seg. Denne veka har vi hatt besøk av brannkonsulent i samband med dette arbeidet. Elevar, tilsette og foresatte gleder seg stort til arbeidet kjem i gang.

 

Den tradisjonelle juleavslutninga på Grendahuset i Flemma kunne vi ikkje gjennomføre pga smittevernsreglene. I staden gjekk elevane Luciatog rundt bygda i går kveld, 14. desember. Mange  foresatte, besteforeldre og bygdefolk elles vart også med i toget, og alle passa på å halde ein meter avstand til kvarandre. Det vart ei fin markering og ei påminning om at det går an å gjere noko positivt ut av ei elles krevjande tid.

 

Vi ønskar kommunestyret og administrasjon i Gjemnes kommune ei riktig god jul.

 

Batnfjord skole

NRK på besøk 14.12., vi er best i klassen på gjennomføring på VGS. Det har vi vært i mange år.

Annerledes førjulstid pga Korona og flytting, men vi koser og tilpasser oss!

Alle på plass i nye rom, men må skifte værvegg, så klasse for klasse må ut igjen noen dager. Kommer til å vedvare langt ut i januar.

 

 

Helse og omsorg

 • Møter om kravspesifikasjon sykehjem
 • Korona – rapportering
 • Gjennomgang av tjenesten av innleid konsulent

 

Areal og drift

Drift:

 • Astaddalen frilufts barnehage – oppgradering av turveg
 • Bygging av slamavskiller Strand - ferdig
 • Bygging veilys Samfunnshuset – Gammelbrua, pågår. Ferdigstilling uke 2/21
 • Solsida 4, opparbeidelse fullført. Veibelysning monteres uke 51/52
 • Åbakken bru – oppgradert til aksellast 8 tonn.
 • Høgset vannverk – etablering av anlegg for vannmåling i grensesnittet med Batnfjord vannverk på Blakstad.
 • Sletnesvegen – utskifting av stikkrenner og utbedring av veigrøfter – gjennomført.

 

Plan:

 • Høringsfrist for Nåstad er utgått. På grunn av begrenset med ressurser er det usikkert når videre behandling av planen kan fortsette.
 • Klagesak på Sjøbakken veranda planlegges lagt fram på nyåret.
 • Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Kolset og Stokke hytteområde vil trolig komme snart

 

Byggesak:

 • Mange saker, vanskelig å holde frister.
 • Brukes mye tid på å svare på henvendelser og veilede i byggesaker

 

Skogbruk:

 • Det er frem til nå behandlet ca. 180 søknader om tilskudd til skogbruksplan. Dette er første del av behandlingen, det antas at det blir noen flere i neste runde i månedsskiftet mars/april 2021.
   
 • Det er utbetalt i underkant av kr 1 900 000,- i tilskudd til skogsbilveier i 2020, dette er rekord for Gjemnes kommune
   
 • Det er utbetalt i overkant av kr 500 000,- i NMSK-tilskudd i 2020, det er omtrent et gjennomsnittsår
   
 • Det ble utbetalt ca. kr 256 000,- i tilskudd til gjødsling med helikopter sommeren 2020.

 

Jordbruk:

 • Søknadene om produksjonstilskudd er i rute, fristen er 23.12.2020, det er 118 søknader totalt. Utbetaling skjer i midten av februar 2021.

 

 • Søknadene om rmp-tilskudd er i rute, fristen er 31.12.2021, det er 57 søknader totalt. Utbetaling skjer i starten av mars 2021.

 

Landbruk:

 • Det kom i desember melding om at ramme for sykdomsavløsning er brukt opp (for landet). Det ble tilført 5 mill. i ekstra ramme, og Gjemnes fikk behandlet innkomne søknader før AGROS (saksbehandlingssystemet til landbruksdirektoratet) ble steng den 13.12.2020. Systemet åpner igjen den 05.01.2021.

 

Viltforvaltning:

 • Organisering og innsamling av kjever fra hjortevilt skutt under jakta starter etter jul. Det må sjekkes at kjevene er registrert i hjorteviltregisteret med unik kode fra lappen på den enkelte kjeve. Det er trolig snakk om rundt 400 kjever. Kjevene sendes samlet fra kommunen til NINA.
 • Kommunens rapportering og godkjenning av jaktstatistikk starter når hjorteviltjakta er slutt til jul.
 • Utkast til kommunal hjorteviltplan er påbegynt.

 

Prosjekt:

 • Batnfjord skole – pågår.
  • hovedarbeid – overtakelse på onsdag
  • møbler leveranse - levert.
  • Utstyr leveranse/montering - pågår
  • Vinduer montering i desember/januar – pga. leveransetid og tilleggsarbeid.
  • Fasade arbeid- pågår. Konstruksjon av vegg mot grusbane må rehabiliteres.
 • Sykehjem
  • Prosjektet er forsinket min. 3 måneder. Begrunnelse – arbeidsgruppe er forsinket med sine oppgaver.
   • arbeid angående spesifikasjonskrav - forsinket
   • arbeid angående møbler krav – forsinket
 • Brannvurdering av kommunale bygninger – ferdig i år.
  • rapport angående Gjemneshallen, Solsida bhg, Sykehjem og Samfunnshuset
 • Integrasjon mellom Mercell (KGV) og Public 360 – ferdig.

 

Kultur

 • Gjemnes-minne 2020 er ute til salg.
 • Befaring bredbåndsutbygging med NEAS og bygdelag på Åndal/Furset og Bergsøya gjennomført 10. desember. Prosjektoppstart mest sannsynlig tidlig i 2021.
 • Leieavtalen mellom Gjemnes folkebibliotek og Halsgården er forlenget med 5 år, med redusert husleie.

 

Batnfjordsøra, 15.12.2020

 

Birgit Eliassen

rådmann