Nytt fra administrasjonen 26 mai 2020

Smittevern

Hold avstand – husk håndhygiene – vær hjemme om du er syk!

 

 • Lite spredning i Norge og på Nordmøre
 • Folk slapper av, og holder ikke en meters avstand
 • Flere i familien sammen på butikken
 • Stiller seg opp i klynge og prater der er trangt å komme forbi
 • Mindre forbruk av håndsprit rundt omkring, tyder på at håndhygiene ikke prioriteres like høyt

Koronapandemien er ikke over! Følg smittevernreglene!

 

Sentraladministrasjonen

 

Korona

 

 • Skoler og barnehager åpnet
 • Barnehager åpen 9 – 15.00- for samfunnskritiske funksjoner 07.45 – 16.00
 • Angvik skole – normal åpningstid
 • Batnfjord skole 1.-4- klasse alle dager. 5. – 7.  8.-10.
 • 1 med påvist smitte i Gjemnes kommune. Fysioterapeutene er smittesporingsteam
 • Skoleskyss har vært en stor utfordring. Rådmannen tok opp saken i rådmannskollegiet. Avstedkom medieoppmerksomhet, og møte med fylkeskommunen samme uke. Mandagen etter var det kommunevise møter
 • Møter med Fylkesmannen hver 14. dag, rapportering hver uke
 • Møte med verneombud og tillitsvalgte hver 14. dage (har vært ukentlig)
 • Møte i helseberedskap med kommunelege, avdelingsleder helse og omsorg, ass. Rådmann og rådmannen er redusert fra daglig til to ganger pr uke
 • Det er utarbeidet bemanningsplan for kohortavdeling på eldresenter
 • Opprettholder hjemmekontor som hovedløsning, men ansatte velger litt selv, og møter på kommunehuset når det er nødvendig eller praktisk
 • Kommunehuset er ikke stengt, men besøkende oppfordres til å ha gjort en avtale før de kommer inn
 • Drift ok
 • Smittevernutstyr ok
 • Testkapasitet ok
 • Smittesporingsteam turnus sommer ok
 • Bemanningsplan kohortavdeling ok
 • Vi følger FHI sine anbefalinger

 

Annet

Første møte i prosjektet Bærekraftkommuner avviklet

Lyste ut stilling som kulturleder i mars, intervjuer og ansettelse ble gjort før påske – Jørgen Jung Jensen ble ansatt og tiltrådte 1.5.

Visma flyt ressursstyring i gang i løpet av juni. 1. opplæringsbolk 2.juni.

Visma tid i gang i løpet av juni for ansatte kommunehuset og ledere.

Sykefravær 1. kvartal             9%  (7,5% og 1,5%)

Sykefravær Pr 15.5                8,6%  (7,2% og 1,4%)

Sykefravær april                     7,6% (6,4% og 1,2%)

Ledere er oppfordret til å gjennomgå Arbeidsmiljøundersøkelsen på arbeidsplassene før sommeren

Nærværsmøter med NAV og bedriftshelsetjenesten er gjenopptatt

Kriseledelse bussulykke

Økt fokus på flom og snøskredfare

 

Utsatt frist for regnskap 2020. behandles i kommunestyret i september

 

Angvik skule

 

Vi har hatt to svært hektiske månader på skulen etter at skulane stengde 12. mars. Etter fem veker heimeundervisning, kunne vi opne skulen for 1.-4. trinn måndag 20. april, og etter kvart for mellomtrinnet måndag 11. mai.

 

I heimeundervisningsperioden vektla vi tett kontakt mellom lærar og elevgruppe. Teams fungerte godt som plattform til dette, og lærarar på alle trinn hadde faste gruppemøte med sine grupper dagleg. Det var ein stor fordel at vi hadde gode reiskap på plass i forkant av heimeundervisningsperioden for å få dette opp å gå i løpet av få dagar.

 

Per dags dato er alle elevane på skulen kvar dag som vanleg. Vi har lagt opp til meir uteundervisning, men alle elevar har ordinært timetal på skulen. Sjølv om det har vore krevjande å organisere personale og elevar i hht smitteveiledaren, har vi ikkje hatt store utfordringar mtp skuleskyss eller plassproblematikk slik som dei større skulane.

 

For å greie å organisere undervisninga etter gjeldande smittevernsråd, ser vi ei auke i bruk av vikarar. Det har også vore ein del utgifter til smittevernsutstyr/medisinsk utstyr. I tillegg har reduksjon av SFO-inntekter ført til eit betydeleg tap i inntekt. Dette vil bli kompensert av staten.

 

Lærarar og anna pedagogisk personale har stått på for å få både heimeundervisning og gjenopning til å fungere i praksis, og dei fortener all muleg ros for det!

 

 

 

 

Batnfjord skule

 

Oppstart etter Korona:

Batnfjord skule: fullt tilbud 1-4.trinn, 4 dager pr uke 5-7.,(hjemmeskole  ½ dag) 3 dager pr uke 8-10. Kunne hatt også 4 dager på 8-10.trinn, men skoleskyssen strekker ikke til.

3 stk på skolen har jobba med skoleskyss, heftig jobb!

Gjennomfører førskoledager og bli-kjent-dag nye 8. i litt redusert form.

Ingen eksamener. Avslutningsfest for 10. på Angvik hotell i stedet for klassetur- de må bruke pengene sine!

3,5 uker igjen av skoleåret.

Innflytting i ny fløy før vi tar ferie.

 

 

 

 

Astaddalen barnehage

 

 • Astaddalen vert for utendørs kurs nærnaturveileder 22 mai. Fokus på enkle og rimelige grep for å benytte seg av naturen som arena. Turistforening, idrettslag, lærere og barnehageansatte over hele Nordmøre deltok. 45 deltagere. smittevernregler ble holdt. Stor suksess. godt avbrekk. Felles middag for ansatte i etterkant. Første gang siden i mars alle var samlet.

 

 

 

Helse og omsorg

 

 • Nytt ressursstyringssystem

 

 

 

Areal og drift

 

 

 • Asfaltert Sørvollan, Torvikbukt
 • Asfaltert Flembakken.
 • Asfaltering pågår i Angvik. Måtte avbryte pga. snøforhold.
 • Gjennomført grusing av Brekkvegen.
 • Gjennomført grøfting og grusing på delstrekninger av Busletttvegen.
 • Gjennomført strakstiltak på grusdekket Fostervollvegen, et arbeid som må  gjenopptas.
 • Utbedret bygningsskader etter vannlekkasje Heggem allaktivitetshus.
 • Tilsyn Svømmehallen i regi Miljøretta helsevern med følgende avvik
  - Merking av bassenghøyde
  - Fuging av fliser i basseng og garderober
  - Mangler alarminstruks til badevakter
  - Mangler instruks til bruker
  - Ikke regelmessig innsendt prøver av bassengvann til laboratorieanalyse ( mangler 2019og 2020). Våre egne prøver som er 3 stk . pr dag er gjennomført.
 • Batnfjord skole – arbeid pågår i hht. fremdriftsplan.
 • Vintervedlikehold – evaluerer tilbud
 • Brannvurdering kommunale bygninger – konkurranse utlyst, frist 26.05.2020
 • Angvik skole og barnehage – konkurranse angående prosjektering utlyst, frist 04.06.2020
 • Ny ettersøksordning – konkurranse og forhandlingsmøte er gjennomført
 • Vårtelling hjort gjennomført – telling i mars og april var lave pga snøvær
 • Villfyllingssak under oppfølging
 • Regional vannforvaltningsplan forsinket pga koronasituasjonen
 • SMIL-saker ferdig behandlet – alle pengene er fordelt
 • Tilskudd til drenering har hatt andre gangs utlysning
 • Ajour med sykdomsavløsningssaker
 • Veterinærvakta i vårt distrikt er presset og underbemannet – sist helg var Gjemnes, Kristiansund og gamle Eide kommune uten veterinærvakt
 • Skal være møte med Landbruksdirektoratet, fylkesmannen, kommunene, veterinærforeningen, Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukerlag vedr. veterinærvakta i august
 • Saker etter plan- og bygningsloven behandles fortløpende og innenfor tidsfrist
 • Oppmålingssesongen er godt i gang
 • Ekstra renhold på kommunale bygg
  - renholder starter senere på dagen for å renholde klasserom etter skoleslutt
  - en renholder pr barnehage
  - omplasserte renholdere fra skole til helse- og omsorg (for ekstra smittevask i fellesareal og legekontor) i perioden skolene var stengt
 • Reguleringsplan Nåstad – løsninger skissert for formannskapet
 • Engasjert advokat for å bistå med eiendomskjøp sykehjemstomt og Nåstad

 

Batnfjordsøra, 26.5.2020

 

Birgit Eliassen
rådmann