Nytt fra administrasjonen september 2019

Orientering til kommunestyret 3.9.2019

 

Sentraladministrasjonen

 • Ass. rådmann begynt på pappapermisjon – tilbake 4.12.19
 • Lokale forhandlinger for ledere og direkteplasserte gjennomført
 • Virksomhetsoverdragelse ansatte i brannvesenet. Drøftingsmøte tillitsvalgte med nåværende og kommende arbeidsgiver gjennomført. Møte med ansatte i Gjemnes 12.9.19
 • Budsjett 2020 – arbeidet er startet

 

Stendi

 • Etablering av botilbud for barn plassert med hjemmel i barnvernsloven
 • Osmarka, gamle Heggem skole
 • Få barn, ansatte i medleverturnus
 • Fylkeskommunen ansvarlig for utgifter til undervisning
 • Oppstart når fylkesmannen har godkjent tilbudet (kanskje oktober?)

 

Phd – prosjektet

 • Møte med Høyskolen i Molde
 • Mote med Universitetet i Tromsø
 • Kontakt regional representant for forskningsrådet
 • Søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler
 • Saksgang – rekruttere stipendiater – opptak gradsgivende institusjon – så søke forskningsrådet (parallell kontakt med forskningsrådet)
 • Vurderer innholdet til Phd nr 4 – endring fra oppvekst?

 

Valg

 • Valgdag mandag 9. september, åpningstid i stemmelokalene er kl.12:00 – kl.20:00
 • I år er det to stemmekretser: ved Angvik skole og Batnfjord samfunnshus - Kulturstuå
 • Alle stemmesedler kommer inn til kommunehuset etter at de to stemmestyrene ute i stemmekretsene har sjekket antall stemmesedler opp imot kryss i manntallet.
  På kommunehuset vil stemmesedlene bli partifordelt og delt inn i rettet og urettet lister. Deretter vil det det bli foretatt foreløpig telling. Når det den foreløpige tellingen er ferdig vil den bli rapportert til media via valgresultat.no
 • Deretter starter den endelige tellingen. Når endelig telling er ferdig, vil de stemmesedlene som er rettet (gjort enderinger på) bli lagt inn i systemet.
 • Kommunene får ikke rapportert endelig opptelling til media, før valgoppgjøret er tatt. Ingen kommuner kan kjøre endelig Valgoppgjør før tirsdag 10.september kl.17:00. Dette på grunn av mulige sent innkomne forhåndsstemmer som kan komme inn på tirsdag. Årsaken til dette er at Posten har ikke lengre postombringing på lørdager. Det er lagt til side 10 stemmesedler som skal eventuelt blandes med de sent innkomne stemmesedlene og telles etter kl. 17:00 på tirsdag.
 • Det vil si at det er kun foreløpig telling av antall valgtingstemmer og foreløpig telling av forhåndsstemmer som vil bli tilgjengelig på mandags kveld.
 • Kandidatkåring vil bli gjort etter valgoppgjøret, dvs tirsdag etter kl.17:00. Den foreløpige mandatfordeling vil bli tilgjengelig, men kan bli endret ved endelig valgoppgjør.

 

Valgstyret har oppmøte kl. 20:00 på kommunehuset på valgdagen, og kl. 17.30 den 10.9.2019.

 

Solsida barnehage

Utdanningsstillingene - 1 person begynt i solsida bhg 

Ordføreren rekrutterte en pedagogisk leder når han var på sjarmoffensiv i Oslo tidligere i år, en av som sto på lista over personer som ønsket å flytte hjem til Nordmøre jobber nå i Solsida barnehage. 

Solsida barnehage ferier 30 år - åpen dag for alle som har lyst til å komme lørdag 21.09 kl. 13 - 15. 

2 personer fra Solsida barnehage begynner på opplæring som veiledere i icdp - som er et foreldreveiledningsprogram. (international child development program) Kommuen mangler ressurser i forhold til foreldreveiledning, vi ønsker å bidra til å få dette på plass. Helsesøster deltar også i opplæringen. 

Barna og de ansatte som har flyttet over fra Bergsøy barnehage har blitt tatt godt i mot, og har funnet seg godt tilrette i gruppa. 

 

Astaddalen barnehage

Også her er det plassert barn fra Bergsøy barnehage

Kan bli endringer vedr styrerfunksjonen, da rådmannen har mottatt en søknad fra nåværende styrer om endret funksjon

En person ansatt i utdanningsstilling

En person har 100%frikjøp som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet regionalt

 

Angvik skole

Måndag 19. august tok vi imot 42 spente elevar til første skuledag. Vi har hatt ein god oppstart av skuleåret, og lagt opp til mange aktivitetar for å styrke læringsmiljøet. Blant anna deltek vi på den nasjonale vennskapskampanjen BlimE, og dansar BlimE-dansen på ope arrangement ved skulen førstkomande fredag kl 12. Kommunestyret er også hjarteleg velkomne!

I september startar vi med nasjonale prøvar for 5. trinn, og jobbar systematisk for at vi skal oppnå gode resultat her. Vi ser elles fram til at montering av varmepumpe i gymsal kjem på plass i haustferien, og at renoveringa av resterande areal på skulen skal settast i gang i løpet av 2020.

 

Helse og omsorg

Arbeidsgrupper og prosjektgruppe har arbeidet en del med romprogrammet til det nye helse og omsorgssenteret den siste tiden. 26 august ble det gjennomført et møte der eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet ble invitert til å komme med innspill. Den 18. september skal medlemmer fra rådene og prosjektgruppen på «studietur» til Rauma for å se på helsehuset der.

Gjemnes sykehjem gikk inn i en ny avtale om å selge 4 sykehjemsplasser til Kristiansund kommune. Denne avtalen gjelder fram til nyttår. På forespørsel forrige uke har vi gått inn i en midlertidig avtale om den femte plassen.

 

Areal og drift

 • Kristian Jordahl ansatt som vaktmester i stillingen til Kjetil Hestmark som gikk av med pensjon 1.7. Kristian er utdannet elektriker og kommer fra stilling i Ielektro.
 • Jørgen Jung Jensen ansatt som vikar plan da Eirin Husby Frey er ute i svangerskapspermisjon
 • Halsetvegen asfaltert.
 • Gjemnes kirke – rehabilitering tak pågår.
 • Øratunet – rehabilitering fasade utført.
 • Solsida 4 - opparbeidelse vei med tekniske anlegg,  lagt ut for konkurranse , frist 13.09.
 • Astad avløp – hovedledning for tilknytning av boliger nord for Astadelva pågår
 • Ny driftsbil til feiertjenesten levert.
 • Ny traktor til driftsavd. levers 15.9
 • Legionella påvist i dusjanlegg Batnfjord samfunnshus. Ble påvist etter rutinekontroll, anlegget nedstengt og nye prøver er til analyse.
 • oppvarming gymsal Angvik skole – mottatt to tilbud
 • Rammeavtaler for snekker-, elektro og rørleggertjenester lyses ut. Eksisterende avtaler utløper 31.12.2019
 • Batnfjord skule – byggearbeider pågår
 • Astaddalen barnehage – tilbygg ferdig, kun mindre arbeider gjenstår
 • Skrantesjukeutstyr kan fremdeles hentes på sentralbordet. Prøvetaking er pålagt av voksne elg og hjort samt alt fallvilt av hjortevilt til 2020.
 • Utbetaling av driftstilskudd sendes ut til valdene.
 • Konkurranse må utlyses for nye avtaler med ettersøksjegere.
 • Kommunen har nå fått tilgang til grunnforurensingsdatabasen.
 • Avfallsplan for småbåthavner må utarbeides. Informasjon fra småbåthavnene er innhentet.
 • 2 saker om villfyllinger

 

Batnfjordsøra, 3.9.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann