Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.   I tillegg til å være lite pent å se på, har plastforurensing uheldige konsekvenser for naturen rundt oss. Plasten brytes sakte ned, og blir tilslutt til små partikler som kan bli fraktet over store avstander, og hoper seg opp i naturen. Både store og små plastbiter kan skade levende organismer.  Det er viktig at landbruksnæringa er flinke til å håndtere landbruksplasten riktig og miljøvennlig. Både det å hindre spredning av plast og å levere inn landbruksplast til gjenvinning er viktige tiltak for å fremme en miljøvennlig landbruksnæring. Du som bruker landbruksplast har ansvaret for å sørge for at plasten blir håndtert riktig, og ikke blir spredd i naturen. All landbruksplast er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak. Det har vært stort fokus på plastforurensningen i havene de seneste årene. Mye av denne plasten kommer fra kilder på land, ved at den transporteres ut i havene med vann eller vind.

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Mattilsynet har laga «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» Rettleiar ligg her.:

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Gjemnes kommune

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåkning av fuglebestander i jordbrukslandskap. For mer informasjon, se vedlagt fil. Melding om feltarbeid 2020 NIBIO (002) (PDF, 635 kB)  

Voksenopplæringen åpnes delvis fra tirsdag 12.05.

Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.

Gjemnes kommune vil fra 01.05.2020 ikke behandle fakturaer manuelt.

Informasjon om gjenåpning av barnehagene i Gjemnes kommune

Barnehagene åpner tirsdag 21.04.20. Åpningstiden blir fra klokken 09 til 15.  Smittevernveileder for skolene og barnehagene finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Skjøtsel og bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag

Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press. Kantvegetasjon gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. Lovverket omhandles i veileder 2/2019 – Kantvegetasjon. Link til veileder: http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf

Stilling i helsesykepleie - forlenget søknadsfrist 19/4-20

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie i forbindelse ny videreutdanning i helsesykepleie i Kristiansund. Videreutdanningen kan innpasses i høyskolens masterprogram

Beredskap - arbeidskraft i landbruket.

Landbruk Nordvest oppfordrer alle som har kompetanse og mulighet til å melde seg som avløser. Hvis gårdbrukere med husdyr blir syke er det helt essensielt at de får avløser. Dette kan bli svært viktig for å opprettholde dyrevelferd og matproduksjonen i landet.

Møteinnkalling til kontrollutvalgets møte 2.4.20 (foregår via skype)

Her er møteinnkallingen til kontrollutvalgets skype møte 2.4.20