Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt til NAV Gjemnes

Trenger du sosialhjelp, blir det nå enklere å søke om dette. Nå har NAV Gjemnes tatt i bruk en ny digital løsning som gjør at du kan søke hjemmefra når det passer deg.  Den digitale søknadsprosessen for sosialhjelp er laget slik at den fungerer like godt uansett om du bruker pc, mobil eller nettbrett. Og selvsagt trenger du ikke forholde deg til NAVs åpningstider hvis du søker digitalt.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområde

Gjemnes  kommune er i gang med kartlegging av friluftsområde, og vi ønsker no tilbakemeldingar frå publikum for å supplera og kvalitetssikre kartlegginga.    

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 lagt ut på høring

Høringsfristen er tirsdag 26.11.19 kl.12:00 Send høringssvar inn til post@gjemnes.kommune.no

Endret åpningstid fra 16.september

Servicekontoret på kommunehuset endret åpningstid fra mandag 16.september på grunn av lavt antall  henvendelser utenfor denne tiden. Ny åpningstid er fra kl. 10:00 - kl. 14:00 mandag til fredag. Har du behov for å snakke med en saksbehandler oppfordres det å gjøre en avtale i forkant. 

Her er det nye kommunestyret i Gjemnes

Kommunestyret i Gjemnes har 17 medlemmer, her er det nye kommunestyret: Erik Aspen Bakke, FRP Knut Sjømæling, SP Johan Aimar Brandvik, SP Arild Nordengen, SP Stein Asle Brubæk, SP Borghild Neergaard Aarset, SP Stine Bjerkeset, SP Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP Odd Ingvar Torvik, SP Jan Anders Bø, SP Jon Hals, H Yngve Brakstad Cappelen, H Odd Steinar Bjerkeset, KRF Ragnhild Aspås, SV Per Jostein Halset, AP Jan Karstein Schjølberg, AP Bjørnar Danielsen, AP      

Her er valgresultatet for Gjemnes

    Her er valgprotokollen for kommunestyrevalget i Gjemnes 2019 (PDF, 426 kB)   Kandidatkåringen starter på side 17.   Her er valgprotokollen for fylkestingsvalget i Gjemnes 2019 (PDF, 426 kB)   Rapport for valgdeltakelse (PDF, 3 kB)   For mer informasjon angående årets valg se valgresultat.no

Informasjon vedrørende oppstart av byggearbeider ved Batnfjord skule

Forslag til kandidatar på Gjemnes kommune sin kultur- og frivilligpris 2019

  Forslag til kandidat skal leverast skriftleg til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller som epost til  post@gjemnes.kommune.no Frist for å koma med forslag er 1. oktober. Nils Tore Leivdal fikk prisen i 2017 Kommunestyret har vedteke retningsliner for kultur og frivilligpris i Gjemnes  som ser slik ut:   Kultur- og frivilligprisen sitt formål er å heidre ein person eller organisasjon/grupper i kommune som har betydd mykje og gjort ein særleg innsats  innan det utvida kulturområdet (ålmenn kultur, idrett og friluftsliv)  og anna frivillig arbeid til gled og nytte for kommunen sine innbyggarar.  Prisen skal også tene til inspirasjon for slikt arbeid.   Prisen kan utdelast til enkeltpersonar, organisasjonar eller grupper som har gjort ei særleg stor innsats i samsvar med formålet i punkt 1.    Prisen består av ei gåve med ein  verdi på inntil  kr 3.000,-.   Kultur- og frivilligprisen skal annonserast i lokalpressa og på kommunen sine heimesider med frist for innlevering av forslag.   Forslag med grunngjeving på kandidatar til prisen skal sendast Gjemnes kommune innan 1. oktober kvart år. Alle, både enkeltpersonar, organisasjonar, institusjonar, lag og andre grupper har forslagsrett.   Formannskapet oppnemner ein jury på 3 personar, vald for valperioden, som skal gå gjennom innkomne forslag og innstille på kandidat til formannskapet som gjer endeleg avgjer på kven som skal ha prisen.    

Registrering av bålplasser og avfallsplasser mm i grunnforurensingsdatabasen

Inngrep og endret arealbruk kan medføre at uønskede stoffer lekker ut i naturen og forurenser miljøet. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker, dyr og miljøet for øvrig blir eksponert for forurensing, og øker risikoen for at forurensingen sprer seg i miljøet.