Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at: Det ventas torsdag 18. februar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre) Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

Melding om besiktigelse på disse eiendommene

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av disse eiendommene i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 03 i 2021. Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det likevel anses som nødvendig/ønskelig, vennligst ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune på telefon 71 29 11 11 snarest. Det er også mulig å benytte vår mailadresse: post@gjemnes.kommune.no. Husk å oppgi navn, eiendom og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt.

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg.  Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021 .

Lokale vedtak og anbefalinger om koronasituasjonen

Gjemnes kommunen følger de nasjonale vedtak og anbefalinger.

Forhåndsvarsel - Økning i kommunale gebyr fra 2020 - 2021

På bakgrunn av den nye selvkostforskriften, som trådte i kraft 01.01.2020, må kommunestyret nå aktivt vedta dersom en selvkosttjeneste skal subsidieres. Dette følger av § 8, første ledd som sier at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.» Innenfor de selvkostområdene hvor kommunen tidligere ikke har vedtatt full kostnadsdekning (tradisjonelt saksbehandlingsområdene private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og eierseksjonering). Nå stilles det krav til å vedta at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en andel av samlet selvkost. Dersom dette ikke gjøres legges det implisitt opp til full kostnadsdekning innenfor hvert enkelt gebyrområde. Tidligere var det krav om at kommunestyret aktivt vedtok at en tjeneste ikke skulle subsidieres (full kostnadsdekning) og slik få anledning til å fremføre underskudd. I tråd med § 8, fjerde ledd i selvkostforskriften faller nå muligheten til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven bort. Bakgrunnen for dette er at disse 2 gebyrene vil være knyttet mot enkeltsaker og at brukerne i mindre grad vil være de samme fra år til år.

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fra 25.11.20 - 8.12.20. Høringsfristen er 8.12.20 kl.12:00 Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Servicekontoret på kommunehuset holdes stengt for publikumstrafikk

Gjemnes kommune ønsker å ivareta smittevernhensyn og har iverksatt egne tiltak.

Batnfjordelva – funn av termotolerante koliforme bakterier

Gjemnes kommune har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Batnfjordelva. Kommunen har på dette grunnlag tatt vannprøver i nedre del av elva, og det har blitt påvist høye verdier av termotolerante koliforme bakterier. Det ble målt 5 200 bakterier per 100 ml. Dette er mye høyere enn anbefalt badevann ifølge folkehelseinstituttet. Tabellen under viser normene for mikrobiell kvalitet på badevann i friluft.     På bakgrunn av dette oppfordrer Gjemnes kommune at publikum ikke benytter vannet i nedre del elva til bading eller konsum. Det oppfordres også til å følge med på husdyr og kjæledyr ikke drikker av elva. Kommunen har fokus på kvaliteten på vannet i elva, og følger opp saken.

Aktivitetsvenn søkes!

Vi har behov for frivillige som ønsker å være aktivitetsvenn til personer med demens/kognitiv svikt, både hjemmeboende og på institusjon.