Landbruk Nordvest oppfordrer alle som har kompetanse og mulighet til å melde seg som avløser.



Hvis gårdbrukere med husdyr blir syke er det helt essensielt at de får avløser.



Dette kan bli svært viktig for å opprettholde dyrevelferd og matproduksjonen i landet.


Gjemnes kommune utsetter betalingsfrist 1.termin i 2020 på eiendomsskatt og kommunale gebyr, fra 20. april til 20. mai. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som er rammet av permitteringer o.l. som følge av koronapandemien.

Det er satt at kr. 200.000,- på budsjettet der lag og foreiningar kan søke om støtte til tiltak som kan fremma barn- og unge sine oppvekstvilkår og folkehelsa for folk flest.  Formannskapet har vedtatt eigne retningsliner for denne tilskotsordninga.



Etter som vi no er i ein heilt spesiell situasjon, også for kulturlivet og for anna frivillig arbeid, så vil det være naturleg å vurdere om desse midlane skal fordelast etter litt andre kriterier denne gongen. Dette er ikkje klarert politisk enno. Men ber om at de skriv litt om dei konsekvensane koronaviruset har for ditt lag eller organisasjon som tilleggsinformasjon på søknadsskjemaet.



Søknaden skal sendast til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra , eller som e-post til post@gjemnes.kommune.no 



Søknadsfristen er 1. mai.



Søknadsskjema 2020 (DOC, 79 kB)



 



        


Kommunen ønsker å komme i kontakt med de som har krav på omsorgstilbud til barn.



Det gjelder KUN der begge foreldrene har samfunnskritiske jobber.



Ta kontakt med styrer i barnehage eller rektor på skolen der ditt barn går, hvis du ikke allerede har hatt kontakt.


Årets innsamlingsaksjon er øyremerka kreftformer som få overlever.

Nettside: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/

 



 



Bøsseaksjonen er avlyst over heile landet, begrunna med smittespreiingsfaren. MEN, innsamlinga kan vi la gå. Bruk Vipps. 461079, gi så det svi’. Takk på førehand! Stor takk til alle som har vore involvert, berre velvilje har eg møtt. Frå elevar og lærarar, på Høgtun og Batnfjord skule. Lars Brubæk, aksjonskontakt i Gjemnes.  



 





 



 


Alle saker