Eiendomsskatt 2023- offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 3.uker fra 1.mars. 

Eiendomsskatt 2023 - Gjemnes kommune

Listene er også lagt ut på kommunehuset.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

For eiendommer som har eiendomsskattetakst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag gjelder det en utvidet klagefrist første året denne benyttes.  Klagefristen er seks uker fra man mottar skatteseddelen.  Eventuell klage sendes Skatteetaten.

Eventuell klage for eiendommer som er taksert med kommunal taksering må være skriftlig og sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller til post@gjemnes.kommune.no innen 12. april 2023.