Registrering av bålplasser og avfallsplasser mm i grunnforurensingsdatabasen

Inngrep og endret arealbruk kan medføre at uønskede stoffer lekker ut i naturen og forurenser miljøet. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker, dyr og miljøet for øvrig blir eksponert for forurensing, og øker risikoen for at forurensingen sprer seg i miljøet.

Kommunen har plikt til å registrere opplysninger om forurenset grunn i databasen Grunnforurensing. Databasen viser eiendommer der det er registrert forurensing eller mistanke om forurensing i grunnen, men gir ikke en komplett oversikt over all forurenset grunn i Norge. Dette innebærer registreringsplikt av all mistanke om grunnforurensing, inkludert bål- og avfallsplasser. Ved registrering av grunnforurensing, eller mistanke om grunnforurensing, blir eiendommen registrert i grunnforurensingsdatabasen som er offentlig tilgjengelig, og informasjonen blir overført til matrikkelen (Norges eiendomsregister). Hensikten med å overføre data til matrikkelen er å sikre at all relevant informasjon om eiendommer er kjent for utbyggere, eiere og kjøpere av eiendommer.

Hvis det er planer om framtidige terrenginngrep på den delen av eiendommen som er forurenset eller som det er grunn til å tro kan være forurenset, vil forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider gjelde. Ved salg av fast eiendom som er forurenset, har både selger og kjøper en plikt til å opplyse om og undersøke forurensningssituasjonen på eiendommen.

Databasen for grunnforurensing

Kommunen vil fortløpende registrere inn i databasen områder med grunnforurensing eller mistanke om grunnforurensing.

 

Eksempler på områder der det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset:

 • Industri generelt
 • Bålplasser
 • Branntomter
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivningsarbeider og rehabilitering av bygninger
 • Bensinstasjon
 • Tankanlegg
 • Bilverksted
 • Galvaniseringsverksted
 • Mekaniske verksted
 • Impregneringsverksted
 • Gartneri
 • Fyllplass
 • Deponi etc.
 • Gamle oljetanker som ligger igjen etter tidligere bruk
 • Oppfylte masser
 • Småbåthavner og områder for lagring/vedlikehold av båter

For mer informasjon se grunnforurensing

 

Lenker:

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Miljøkommune

Miljøstatus