Regnskap 2023 for Gjemnes kommune

Regnskapet for 2023 ble avlagt i dag 21. februar, og kommunen har oppnådd et netto driftsresultat på 18 millioner kroner, noe som er 9,3 millioner kroner bedre enn det reviderte budsjettet på 8,7 millioner kroner. 

Resultatet utgjør 5,4 % av brutto driftsinntekter, som er 2,5 % bedre enn fjorårets regnskap og 3,65 % bedre enn anbefalt nivå fra Statsforvalteren. Dette fører til at saldoen på frie fond øker fra 25,9 millioner kroner til 43,69 millioner kroner, hvorav 1,35 millioner kroner er avsatt til fiberutbyggingen i 2024-2026.

Her er Regnskapshefte for 2023 (PDF, 2 MB) og Budsjetthefte for 2024 - 2027 (PDF, 786 kB)

Årsaken til et resultat på +5,4 % er i hovedsak:

-Gjennomførte tiltak på 12,3 millioner kroner av et budsjett på 14,98 millioner kroner.

-Integreringstilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger på 31 millioner kroner. Totalt ble 97 personer bosatt i 2023, 4 med vedtak, men ikke bosatt, og 5 som flyttet ut per 31. desember.

-Gevinst på finansielle omløpsmidler (Pareto-investering) på 1,7 millioner kroner. Saldoen på Pareto-fondet per 31. desember utgjør 19,6 millioner kroner.

-Mindre betaling av låneavdrag på 1 million kroner. Kommunen har ikke tatt opp lån de siste 2 årene, noe som har redusert de minste tillatte avdragene.

Selv om vi har oppnådd et bra resultat, er det fortsatt merforbruk i enkelte områder som kreves bedre økonomikontroll i økonomiplanperioden 2024-2027. Aktuelle områder inkluderer blant annet variable lønninger, sykelønnsrefusjon og kjøp av varer og tjenester fra private og andre kommuner.

 

I 2023 brukte kommunen 2 millioner kroner av bundne fond for å finansiere selvkostområdene. Per 1. januar 2024 har ikke kommunen fond for å finansiere disse områdene. Akkumulerte underskudd skal dekkes av brukerne som drar nytte av tjenestene i sin helhet innen 2028. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt.