Sykehjem

Gjemnes sykehjem ligger i Batnfjordsøra i helse og omsorgsbygget. Sykehjemmet har 34 plasser fordelt på langtids- og korttidsplasser.

Oversikt over tilbud

Langtidsplasser: langtidsplasser med heldøgns omsorg, hvorav noen plasser er tilrettelagt for personer med demens. 

Korttidsplasser: korttidsplasser for rehabilitering, observasjon og palliasjon og avlastning. 

KAD (kommunal akutt døgnenhet): for pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.

 

Hvilke tjenester kan det søkes om
Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg med tjenester i hjemmet, eller pårørende har behov for avlastning, kan det søkes om disse tjenestene som opphold i sykehjem.

Hvem kan søke

Du, pårørende eller den du gir fullmakt, eller eventuelt verge.

Kriterier/vilkår
Du har behov for heldøgnsomsorg for å kunne ivareta dine behov for daglig pleie og omsorg. For plass i skjermet avdeling må det foreligge demensdiagnose.

 

Søknadskjema: (PDF, 115 kB)

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene

Artikkelliste