SMIL - midler

Søknadsfrist for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 1. mars 2024.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Lokale retningslinjer for Gjemnes kommune 2023-2026

Lokale retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2023-2026 ble vedtatt i kommunestyremøte 05.09.2023, sak 27/23. Retningslinjene har før sluttbehandling vært på høring til faglagene og Statsforvalteren.

 

Du finner de vedtatte retningslinjene her. (PDF, 2 MB)


Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn:

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.

Merk spesielt for 2024:

Prioritering i retningslinjene er vridd mot vannforvaltning og forurensing for blant annet å følge opp forventningene fra nasjonale- og regionale myndigheter, og for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og regional vannforvaltningsplan for å redusere miljøpåvirkningene fra landbruket.

Gjerding

Der omsøkt areal gis areal- og kulturlandskapstilskudd tilsier dette at arealet blir drevet aktivt ved slått/beiting, som er som å anse som vanlig jordbruksdrift. Restaurering og skjøtsel er ikke å regne som et SMIL-tiltak på slike areal som mottar tilskudd. Ved søknad om tilskudd til rydding og gjerding ved gjenetablering av jordbruksarealer så må det ha gått minst 10 år siden sist det ble gitt produksjonstilskudd for arealene. Tilskudd til slike areal kan kun gis hvis søker innfrir grunnvilkårene i SMIL-forskriftens § 3 og bare hvis gjenetableringen vil legge til rette for en driftsform som er spesielt egnet til å ivareta spesielle miljøverdier.

Etablering av beite på areal som ikke kan klassifiseres som gammel kulturmark, som blant annet skog/utmark, er ikke et SMIL-tiltak etter denne ordningen.

Plastpresser

Det vil ikke bli gitt tilskudd til plastpresser, da SMIL-midler normalt ikke skal nyttes til løst teknisk utstyr. Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Ivaretakelse av plast fra landbruksdrift vurderes å være innenfor normal landbruksdrift, og foretakene har et ansvar for ikke å forurense og forsøple.

Digitale klaver

Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til digitale klaver. SMIL-midler skal normalt ikke benyttes til løst teknisk utstyr. For å bli vurdert å være innenfor ordningen må bruk av klaver være for å ivareta spesielt store kulturlandskaps- eller naturverdier i et område som gagnes av beitingen, og at fysiske gjerder ikke er ønskelige eller ikke mulig å få til i disse områdene. Se også punktet under gjerding i forhold til arealer som gis areal- og kulturlandskapstilskudd.

Verneverdige bygninger

Det gis kun tilskudd til (mindre) utvendige prosjekter der bygget er SEFRAK-registrert, tilskuddssatsen vil være lavere enn for de andre gruppene da slike prosjekter ofte er kostnadskrevende. Det kan gis tilskudd til tiltak i områder som er vernet etter kulturminneloven. Dette kan være tiltak på eiendommer som har spesielle kvaliteter knyttet til kulturminner, kulturmiljøer, som det er ønskelig å bevare.  

Avrenning til vann og luft - Dekke over eksisterende gjødsellager

Tilskudd til dekke over eksisterende gjødsellager som kan dempe utslipp til luft, særlig av ammoniakk vil bli prioritert. Det kan telle positivt om dekket bidrar til å sikre lagerkapasiteten, men det primære formålet med dekket skal være å dempe utslipp til luft.

 

Nyttige tips til utfylling av søknad om SMIL-tilskudd

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig. Opplysninger som etterspørres i søknadsskjemaet er:

Prosjektbeskrivelse

 • Hva du har tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke objektet/arealet til etter at tiltaket er fullført

Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til. Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva. Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.
Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra f.eks. håndverker eller entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL-tilskudd. Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (f.eks. fra Kulturminne-fondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

Vedlegg
Dersom du trenger mer plass til å beskrivelser, eller det er behov for legge med mer detaljerte prosjektbeskrivelser, arbeidstegninger, kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan o.l. er det mulig å laste opp vedlegg.

Obligatorisk vedlegg:
Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk. Bruk gjerne Gårdkart på internett for å tegne og lage pdf-dokument som kan lastes opp. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier eller andre miljømessige forhold.

Andre vedlegg som er relevante:

 • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang
 • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet
 • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører
 • Gjødslingsplan der dette er pålagt
 • Plantevernjournal der dette er pålagt
 • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket der dette er aktuelt
 • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • Bekreftelse fra andre finansieringskilder

Hvem kan søke SMIL-tilskudd?
For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbruks-eiendommen. Eier eller leietager av landbrukseiendommen kan gjennom sitt foretak søke om SMIL-midler dersom foretaket driver en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd. I tillegg til å oppfylle grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, må foretaket enten oppfylle vilkår for tilskudd til husdyrhold eller tilskudd til jordbruksareal, se Produksjonstilskudd-forskriften §§ 3 og 4. Eier eller leietager må drive en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommens areal på søknadstidspunktet. Det vil si at det skal drives vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen, jf. Produksjonstilskudds-forskriften § 2 .

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.

Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist 1. mars 2024.

Utbetaling:

Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter en skriftlig anmodning. Nærmere krav til dokumentasjon og rapportering ved del- og sluttutbetaling er omtalt i tilskuddsbrevet

Det kan være ulike krav til rapportering og dokumentasjon i gamle og nye saker. I nye vedtak etter 1. mai 2020 skal Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema fylles ut og legges ved. For vedtak fattet før 1. mai 2020 er det ikke et vilkår, men det er anbefalt at alle benytter samme rapporteringsskjema.

 

Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling: Du finner malen her Svar, rapportering og utbetaling. På samme sted finner du brukerveiledning for digital utbetalingsanmodning.

Digital utbetalingsanmodning for søkere

Du får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik:

 1. Logg deg inn i altinn.no
 2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
 3. Velg “Alle skjema” og søk fram skjemaet som du skal registrere utbetalingsanmodning for
 4. Velg “Start tjeneste"og eventuelt “Videre”
 5. Klikk på den blå knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden

Fyll deretter ut punktene i skjemaet. Husk å laste opp fakturaer for materiell og innkjøpte tjenester, evt. sende dem til kommunen.