I forbindelse med at det for tiden er ekstraordinært høye strømpriser har regjeringen innført strømstøtteordning for landbruket. Det er litt ulike ordninger for husholdninger, landbruket og øvrig næringsliv

Husdyr på utmarksbeite kan bli utsatt for angrep fra fredet rovvilt. I Gjemnes har det vært dokumentert at gaupe har forvoldt skade på sau ved noen tilfeller. I Møre og Romsdal er det jerven som er den største skadevolderen på sau etterfulgt av gaupe og kongeørn.

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

Generelt for lagring av rundballer gjelder forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 21: «Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing.» Nesten alle rundballer vil gjennom lagring avgi næringsstoffer ved avrenning. For å unngå forurensing er det avgjørende at dette samles opp eller at rundballene ligger slik at næringsstoffene infiltreres i underlaget og ikke renner eller vaskes direkte ut i bekker eller elver. 1 liter silopressaft kan ødelegge 5000 liter vann, og silopressaft har derfor stor negativ påvirkning på vannkvaliteten i vassdrag. 

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018.

Endringen trer i kraft 2. oktober 2018.

Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober.