Tilskudd til tiltak i beiteområder

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Søknadsfrist er 15. mai 2020

Elektronisk søknadsskjema

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte:

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeite

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

 • Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):
 • Sperregjerder Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
 • Gjeterhytter Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skilleanlegg
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
 • Saltsteinsautomater
 • Transportprammer
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)

Mer informasjon finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet