Lagring av rundballer

Generelt for lagring av rundballer gjelder forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 21: «Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing.» Nesten alle rundballer vil gjennom lagring avgi næringsstoffer ved avrenning. For å unngå forurensing er det avgjørende at dette samles opp eller at rundballene ligger slik at næringsstoffene infiltreres i underlaget og ikke renner eller vaskes direkte ut i bekker eller elver. 1 liter silopressaft kan ødelegge 5000 liter vann, og silopressaft har derfor stor negativ påvirkning på vannkvaliteten i vassdrag. 

Regelverk ved brudd på gjødselvareforskriften:

  • § 33: Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, § 11 og § 13.
  • §35: Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28, forurensingsloven kapittel 10 og kommunehelsetjenesteloven § 4a-11, dersom overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

Landbruk Nordvest og Norsk Landbruksrådgivning Vest har laget et hefte kalt: Lagring av rundballer – Gode løsninger for gårdbruker og miljø, som har gode tips vedr. lagring av rundballer. Under punkt 1 s. 4 i skrivet står det under Regelverk: «Rundballar bør helst lagrast på ugrøfta mark med god naturleg drenering. Terrenget bør vera mest mogeleg flatt og minimum 50 m (helst 100 m) frå bekk, kanal, kum på lukka røyr eller veggrøft. På jord med dårleg naturleg drenering må ikkje rundballar ligga med helling til vassdrag.»

 

Husk også oppsamling av plast og lever denne til godkjent mottak. Plasten blir lett tatt av vind og vær og kan komme på avveier til ulempe for dyr og miljø. Husk også at brenning av plast er forbudt. Grønt punkt har avtale med en rekke lokale aktører rundt om i landet for retur av rundballplast og annen landbruksplast. Du finner mer om ordningen på Grønt punkt

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 94 87 95 09

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra