Rovviltskade og funn av døde husdyr

Husdyr på utmarksbeite kan bli utsatt for angrep fra fredet rovvilt. I Gjemnes har det vært dokumentert at gaupe har forvoldt skade på sau ved noen tilfeller. I Møre og Romsdal er det jerven som er den største skadevolderen på sau etterfulgt av gaupe og kongeørn.

Funn av kadaver – er dette rovviltskade?

Ved funn av døde husdyr der du mistenker rovviltskade, skal det med en gang meldes til Statens naturoppsyns (SNO) rovviltkontakt som gjennomfører kadaverundersøkelse, og dokumenterer rovviltskade.

 • Meld fra til rovviltkontakten, uansett tilstand på kadaveret
 • Ta bilde av kadaveret
 • Stedfest kadaveret på kart eller med GPS. Merk eventuelt stedet for lettere å finne igjen kadaver i felt.
 • Dekk til kadaveret slik at åtseletere ikke kommer til (ikke bruk plast)

Alle kadaver blir registrert i Rovbase, og melding og konklusjon blir sendt dyreeier. Konklusjonen fra kadaverundersøkelsen blir lagt til grunn når Statsforvalteren behandler søknader om erstatning for rovviltskade. Det er derfor viktig at også mulig rovviltskade blir meldt til SNO.

Kontaktinformasjon til lokal rovviltkontakt finner du her: https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/ - Velg fylke og kommune under Finn din lokale rovviltkontakt.

Skadefelling

Dersom rovvilt gjør skade på eller drep husdyr, kan Statsforvalteren av eget tiltak eller etter søknad gi tillatelse til skadefelling av freda rovvilt (i perioden 1. juni til og med 15. februar). Tillatelse til skadefelling kan gis innenfor fastsatt kvote av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fellingstillatelse kan bare gis dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning for å hindre eller redusere videre tap ut fra prinsippet om en arealdifferensiert forvalting. Før Statsforvalteren innvilger skadefellingstillatelse skal det tas særlige hensyn til:

 • Områdets betydning som beitemark
 • Skadenes omfang og utvikling
 • Potensialet for framtidige skader
 • Mulighetene til å gjennomføre forebyggende tiltak

Felling skal være rettet mot bestemte individ og være avgrenset både til et bestemt område og tidsrom. Der det er opprettet kommunale skadefellingslag, vil Statsforvalteren benytte dette, og tildele økonomisk ramme for godtgjøring av fellingsforsøket. Gjemnes kommune har så langt hatt sporadiske innmeldte skadehendelser på enkeltdyr enkeltår, og har så langt ikke opprettet kommunalt skadefellingslag.

Statsforvalteren har opprettet et eget telefonnummer (9092 6016) som man kan ringe ved akutte situasjoner utenfor arbeidstid og i helgene. Telefonen er ikke bemannet i tidsrommet mellom kl. 20 og kl. 8.

Du kan finne mer om rovvilt på Statsforvalterens hjemmeside. Link til siden: https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/

Søknad om erstatning for rovviltskade

Når gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er skyld i tap av husdyr eller tamrein har dyreeier lovfestet rett til full erstatning.

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på husdyr er 1. november.

Søknad om erstatning for rovviltskade skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratet sitt søknadssenter. Unntaket er søknader som gjelder tap av geit, storfe eller hund. Her kan søknad leveres per post eller på e-post til Statforvalterens postmottak, sfmrpost@statsforvalteren.no .

Det blir betalt ut erstatning for husdyr som har status «dokumentert» eller «antatt» drept av freda rovvilt i Rovbase. Dokumentasjon av rovviltskade blir gjennomført av Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter. I de tilfellene en ikke har funnet kadaver eller det ikke er mulig å fastslå dødsårsak, kan det betales ut erstatning etter en skjønnsvurdering.

Den som søker om erstatning, må legge ved individlister for buskapen til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kopling mellom søye og lam, dødsårsaker og helse-/sykdomsinformasjon. For medlemmer i Sauekontrollen, er det mulig å lage en rapport  i pdf-format som gir de nødvendige data til saksbehandlingen. Statsforvalteren oppfordrer til at denne blir lagt ved elektronisk.

Dersom du ikke har tilgang til eigen datamaskin, eller har vanskeligheter med å levere søknaden elektronisk, kan du kontakte kommunen du bur i i god tid før søknadsfristen 1. november. Søker har et sellvstendig ansvar for å søke innen fristen. Statsforvalteren kan gi nærmere rettledning om krav til innhold i søknaden.

 

Husk følgende når du søker om rovvilterstatning

 • Legg ved kart som viser hvilke beiteområde dyrene dine benytter i beitesesongen
 • Gi informasjon om besetninga di på individnivå; data over tapte, skadde og syke dyr
 • Fordel tapet på den rovviltarten du meiner har tatt husdyrene dine
 • Oppgi korrekt sone for distriktstilskudd; Kart over sonegrenser (NIBIO)
 • Send gjerne med tilsynslogg