Næring

Næring og Entreprenørskap

Gjemnes kommune har eige kommunalt næringsfond som det er høve til å søke på etter retningslinjer godkjent av kommunestyret.

Det har kommet ekstra midler til næringsfondet i forbindelse med corona-pandemien, så det vil bli tildelinger i 2020 likevel. I utgangspunktet er det de vanlige kommunale retningslinjene som gjelder. Søknadsfrist er satt til 30.09.2020 og man søker på regionalforvaltning.no (se link under) på "kommunalt næringsfond 2020 - Gjemnes kommune".

Kven kan søke?

• Bedrifter

• Organisasjonar som driv næringsutviklingsarbeid.

• Dei som tidligare har søkt trenger ikkje gjere det på nytt.

Kva skal det brukast til?

 

Formålet er å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping. Skal ha betydning for utvikling i sysselsetjing og tal arbeidsplassar, og utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

• Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve).

• Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på:

  • Om tiltaket treff formålet med ordninga
  • I kor stor grad tiltaka vil motvirke utfordringar skapt av covid-19-utbrotet
  • Kor raskt tiltaket kan settast i gang

• Som hovudregel skal tilskotet avgrensast til 50 prosent av kostnadsoverslaget, men unntaksvis kan det innvilgast inntil 75 prosent tilskot.

• Alle søknader og tildelingar skal gå gjennom regionalforvaltning.no

• Ordninga følgjer reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

• Tilskot skal utbetalast etterskotsvis, men inntil 15 prosent kan bli betalt ut ved oppstart.

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Kommunale retningsline (PDF, 45 kB)

Jeg er i startfasen?

Gjemnes kommune har en HoppID rådgiver som kan hjelpe deg innledningsvis med din bedriftside ved å avklare om dette faktisk er noe du kan leve av.

Du kan starte med å presentere din id i HoppID portalen som du finner her.

Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at tilbod om fiber/breiband .

For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid