Næring

Næring

Gjemnes kommune har eige kommunalt næringsfond som det er høve til å søke på etter retningslinjer godkjent av kommunestyret.

Det har kommet ekstra midler til næringsfondet i forbindelse med corona-pandemien, så det vil bli tildelinger i 2020 likevel. I utgangspunktet er det de vanlige kommunale retningslinjene som gjelder. Søknadsfrist er satt til 30.09.2020 og man søker på regionalforvaltning.no (se link under) på "kommunalt næringsfond 2020 - Gjemnes kommune".

 

Kven kan søke?

• Bedrifter

• Organisasjonar som driv næringsutviklingsarbeid.

• Dei som tidligare har søkt trenger ikkje gjere det på nytt.

 

Kva skal det brukast til?

Formålet er å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping. Skal ha betydning for utvikling i sysselsetjing og tal arbeidsplassar, og utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

• Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve).

• Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på:

  • Om tiltaket treff formålet med ordninga
  • I kor stor grad tiltaka vil motvirke utfordringar skapt av covid-19-utbrotet
  • Kor raskt tiltaket kan settast i gang

• Som hovudregel skal tilskotet avgrensast til 50 prosent av kostnadsoverslaget, men unntaksvis kan det innvilgast inntil 75 prosent tilskot.

• Alle søknader og tildelingar skal gå gjennom regionalforvaltning.no

• Ordninga følgjer reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

• Tilskot skal utbetalast etterskotsvis, men inntil 15 prosent kan bli betalt ut ved oppstart.

 

 

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Kommunale retningsliner (PDF, 45 kB)

Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at tilbod om fiber/breiband .

For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid