Næring

Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19

Gjemnes kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget fattet 23. februar vedtak i saken om «økonomiske tiltak i møte med pandemien». Regjeringa har nå fulgt dette opp med et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter. Departementet har tildelt ytterligere kr. 250 000,- den 15. april 2021.

Gjemnes kommune er i denne sammenheng blitt tildelt totalt kr. 500 000,-.

Den lokale tildelinga kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak. Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no.


Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. Søknadsberettigede er næringsvirksomheter registrert i foretaksregisteret og er hjemmehørende til Gjemnes kommune.

Prioriteringer i Gjemnes kommune vil være:

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen.
 • Andre næringsvirksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.

Søknad

 • Søknadsskjema er lagt ut på www.regionalforvaltning.no. Søk på "Gjemnes" under støtteordninger til høyre på nettsida.
 • Søknadsfristen er 31.mai


Følgende skal legges ved søknad

 • Kort begrunnelse for søknaden

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon på tap som følge av smitterverntiltak og stenging, inkludert erklæring fra uavhengig tredjepart (autorisert regnskapsfører/revisor), så som: 

 • Tapte inntekter i forbindelse med nedstenging i forhold til offentlige smittevernkrav

 • Ekstra kostnader til smitteverntiltak

 • Andre kostnader  

Det vil ikke bli krav skatteattest.


Søknaden må videre gi informasjon om annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS sitt statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte: 200 000 EURO).


Annet

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Forholdet mellom antall kvalifiserte søknader og midler til fordeling vil hensyntas når tilskuddsandel og –beløp fastsettes.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtar tilskuddene.

Gjemnes kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Tilskuddet er bagatellmessig støtte.

Mottaker skal levere en enkel rapport som omtaler bruken av midlene senest 6 måneder etter mottak av informasjon om støtte/tilsagnsbrev.

Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at tilbod om fiber/breiband .

For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid

Gjemnes kommune har eige kommunalt næringsfond som det er høve til å søke på etter retningslinjer godkjent av kommunestyret.

Det har kommet ekstra midler til næringsfondet i forbindelse med corona-pandemien, så det vil bli tildelinger i 2020 likevel. I utgangspunktet er det de vanlige kommunale retningslinjene som gjelder. Søknadsfrist er satt til 30.09.2020 og man søker på regionalforvaltning.no (se link under) på "kommunalt næringsfond 2020 - Gjemnes kommune".

Kven kan søke?

• Bedrifter

• Organisasjonar som driv næringsutviklingsarbeid.

• Dei som tidligare har søkt trenger ikkje gjere det på nytt.

Kva skal det brukast til?

 

Formålet er å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping. Skal ha betydning for utvikling i sysselsetjing og tal arbeidsplassar, og utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

• Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve).

• Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på:

 • Om tiltaket treff formålet med ordninga
 • I kor stor grad tiltaka vil motvirke utfordringar skapt av covid-19-utbrotet
 • Kor raskt tiltaket kan settast i gang

• Som hovudregel skal tilskotet avgrensast til 50 prosent av kostnadsoverslaget, men unntaksvis kan det innvilgast inntil 75 prosent tilskot.

• Alle søknader og tildelingar skal gå gjennom regionalforvaltning.no

• Ordninga følgjer reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

• Tilskot skal utbetalast etterskotsvis, men inntil 15 prosent kan bli betalt ut ved oppstart.

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Kommunale retningsline (PDF, 45 kB)

Jeg er i startfasen?

Gjemnes kommune har en HoppID rådgiver som kan hjelpe deg innledningsvis med din bedriftside ved å avklare om dette faktisk er noe du kan leve av.

Du kan starte med å presentere din id i HoppID portalen som du finner her.