Skogbruk

Hogst i vernskog

Skogoppsynet (kommunen) skal godkjenne hogst i vernskog

Det er i skoglovens § 12 om Vernskog slått fast at Fylkesmannen kan fastsette forskrift om verskog når skogen tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. I Gjemnes kommune er det fastlagt slik verskoggrense - Vernskog kart. Denne grensa ligger inne på alle skogbruksplaner som skogeiere har kjøpt og alle må forholde seg til denne. Det er slik at  alle skogeiere som har tenkt å selge tømmer, må ha miljøregistreringer på sin eiendom. En må også være kjent med vernskoggrensene.

Kommunen som skogoppsyn skal godkjenne den planlagte aktiviteten, og evt. legge føringer/restriksjoner på det som kan gjøres. 

Konkret kan det bli lagt føringer på hvor store flater en får lov til å hogge, valg av driftsform og omfang.