Grevling i hagen

Det er tiden da grevlingen er aktiv igjen, og i bebygde strøk kan den gjøre skade ved å grave under hus og verandaer, eller være til sjenanse ved at det graver opp plen og blomsterbed

Noen ringer kommunen for å få råd om grevling i hagen. Ett av spørsmålene vi får fra publikum, er om vi kan flytte eller avlive grevlingen. Men viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Grevling er ikke en art som kommunen har ansvar for, og kommune bistår ikke fysisk med problematikken.  

 

Vi ønsker å informere om lovverket rundt grevling. Dette finner man i den nye skadefellingsforskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-01-565

Der står det blant annet følgende;

 

§ 3-3.Vilkår for skadefelling

Den som har beslutningsmyndighet etter § 3-4 til § 3-6 kan etter søknad gi tillatelse til uttak for å stanse eller avverge skade hvis følgende vilkår er oppfylt:

a.Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.

b.Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.

c.Uttaket rettes mot skadegjørende individ.

d.Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

e.Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

Dersom mordyr avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives

 

§ 3-4.Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning

Dersom vilkårene i § 3-3 er oppfylt og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan den skadelidte iverksette uttak av bestemte individ av kanadagås, stripegås, bydue, ringdue, gråtrost, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, viltlevende kanin, sørhare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling.

 

Som vi ser er det altså skadelidte som kan fatte beslutning om skadefelling om han eller hun anser villkårene i §3-3 for oppfylt. Beslutningen om skadefelling må her vurderes og tas av skadelidte/rettighetshaver. Skadelidte/rettighetshaver har da et ansvar for at vilkårene i forskriften er oppfylt, og dette ansvaret blir han ikke fri fra selv om man ber noen andre utføre tiltaket for seg. Den som utfører oppdraget har også et selvstendig ansvar for å se til at vilkårene er oppfylt når de utfører jobben sin. De tar riktig nok ikke beslutningen, men har likevel et selvstendig ansvar for å forvisse seg om at de oppdrag de påtar seg er lovlige.

 

Husk også politivedtektene hvis tiltak gjøres i tettbygde strøk. https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-12-11-1866 .

 

Ordinær jakttid på grevling er 21.08-31.01.

 

Du kan lese mer på Miljødirektoratets sider – Jeg opplever problemer med en art – hva gjør jeg?: Problemer med måker og andre arter - hva gjør jeg? - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)