Hva er reguleringsplan

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt?

Det finnes to typer reguleringsplaner - områderegulering og detaljregulering. Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område.  Detaljreguleringer er som regel knyttet opp til et spesifikt bygge- eller verneinitiativ. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere.

I  tillegg til reguleringsplaner gir også kommuneplanens arealdel bestemmelser for hvordan områdene skal kunne brukes og utvikles og hvilke hensyn som må tas.

Gjeldende arealplaner og pågående planarbeid finner du i søk i kart/planer.

 

Utarbeiding av reguleringsplan

Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. En reguleringsprosess vil sikre en forsvarlig planavklaring der alle får si sin mening før det vedtas.

Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljreguleringer. I henhold til plan- og bygningsloven er det krav om at alle reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser og på under kunngjøringer. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan vi vurderer planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden minst seks uker. Du sender innspillet ditt til oss.