Saksbehandling

Hvor lang tid det tar fra planoppstart til et planvedtak i kommunestyret kommer an på om planen er godt utarbeidet, om den er konfliktfylt og om den møter innsigelser. Det er flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte med planinitiativ, har vi et mål om å gi vår område- og prosessavklaring innen 4 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Dersom det ikke er komplett eller har mangler blir det sendt tilbake. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker.

Når planforslaget er ferdigbehandlet og innsigelser avklart, skal kommunestyret treffe vedtak innen frist på 12 uker . Tiden dere bruker på å oppdatere planforslaget, gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger som myndigheter krever og tiden myndighetene bruker på behandling av innsigelser er ikke inkludert i de 12 ukene. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det også sende saken tilbake til ny behandling. 

Planer som er godt utarbeidet, ikke møter innsigelser, ikke krever tilleggsutredninger eller omarbeidelser vil kunne blir vedtatt innen 6-12 mnd etter oppstart. For komplekse planer som møter innsigelser, krever omarbeidelse/tilleggsutredninger vil det kunne ta flere år for eventuelt planvedtak.