Si din mening om plansaker

I løpet av planprosessen har du mulighet til å komme med merknader i to runder:

  • ved varsel om oppstart
  • ved offentlig ettersyn

 Varsel om oppstart kunngjøres i lokalaviser og på kommunens hjemmesider.

Er du grunneier eller nabo til planen vil du få tilsendt brev ved varsel om oppstart.

Merknader til en plan sendes som e-post eller brev til Gjemnes kommune. 

Fristen for å komme med merknader til planen er vanligvis 3 uker ved varsel om oppstart og 6 uker ved offentlig ettersyn.

 

Klage

Du kan klage på vedtak i reguleringsplansaker om du er part i saken eller om du har rettslig klageinteresse.

Frist for å klage på reguleringsplaner er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendt før fristen går ut.

Klagen sendes som e-post til post@gjemnes.kommune.no, eller med brev til Gjemnes kommune, Nordmøresvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.