Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokaliteten VKA07 Ranem i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune

Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk skjema Høringsuttalelser , innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00150 og lokalitet Ranem.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Gjemnes kommune.

Søker: Nordmøre Torsk AS org.nr. 926 051 725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: VKA07 Ranem i Bergsøyfjorden i Gjemnes kommune (62° 58,020 ¹ N 7° 56,697¹ Ø Euref89/WGS84)

 

Søknad (PDF, 2 MB)

Gaudus Group styringssystem - Innholdsfortegnelse (PDF, 936 kB)

Gaudus beredskaps (PDF, 6 MB)avtaler

Gaudus beredskapsplaner (PDF, 8 MB)

Vurdering av påvirkning av viltorsk (PDF, 8 MB)

Posisjoner anlegg (PDF, 486 kB)

Vurdering av behovet for konsekvensutredning (PDF, 2 MB)

Anleggsskisse (PDF, 383 kB)

Forholdet til annen akvakultur (PDF, 703 kB)

Forholdet til arealregulering (PDF, 485 kB)

Forundersøkelsesrapport (PDF, 31 MB)

Strømmålinger (PDF, 15 MB)