Varsel om oppstart av planarbeid - Hamnamyra boligfelt

I medhold av plan-og bygningslovens §§12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for 50/3 og 50/5, Bergsøya, Gjemnes Kommune.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Bakgrunnen for planinitiativet er et ønske om å øke bosettingen i dette området på Bergsøya gjennom regulering av flere boligtomter. Planlagte reguleringsformål er boligområde og kjøreveg. Naboer og grunneigere blir varsla direkte. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til post@emdalarkitekter.com eller Arkitekt Linda Emdal MNAL, Ous&Emdal Bygg AS, Ødegårdsvegen 125, 6200 Stranda, innen 27.08.20121. Alle mottatte dokument blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Les mer om planinitiativet her. (PDF, 10 MB)