Nytt fra administrasjonen 16 februar 2021

Sentraladministrasjonen

Korona

 • Ingen nye smittetilfeller
 • Utbrudd i jula – begrenset smitte til en enkeltstående gruppe
 • Vaksinasjon i gang, mye arbeid og omarbeidelse av vaksineplan.
 • Antall vaksinerte

 

 • Sykehjemmet: Alle pasienter er ferdig vaksinert med dose 1 og 2
 • Gruppe 85 og eldre: Alle har fått dose 1. startet sist uke med dose 2.
 • Gruppe 75-84: Startet sist uke med dose 1.
 • Helsepersonell: inntil 20% av dosene blir brukt til helsepersonell.  Vi blir denne uken ferdig med alle sykepleiere ved sykehjemmet og hjemmetjenesten med dose 1 og kommet godt i gang med dose 2.
 • Blir også denne uken ferdig med vaksine 1 og 2 av helsepersonell på legekontoret. Seksjonsledere har fått dose 1. 
 • Starter denne uka med helsefagarbeidere.
 • Denne uken er leveransen forsinket, og vi har fått melding om at den kommer i morgen, i stedet for i dag.
 • Bruker nå helse- og omsorgssentret som arena for vaksinering. Større grupper – samfunnshuset. Massevaksinering - Gjemneshallen
 • Sender brev til alle innbyggere mellom 18 – 65 år om vaksinering
 • Digital påmelding, men også mulig å ringe. Digital påmelding ble tatt i bruk denne uken.
 • Skal oppdatere ROS og smittevernveileder barnehage – bedre løsningen for overgang mellom rødt og gult nivå
 • Møter Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) annen hver uke
 • Helseberedskap 2 ganger pr uke
 • Orienteringer til hovedtillitsvalgte og verneombud med jevne mellomrom

 

Annet

 • Arbeid med økonomi i planperioden
 • Oppdatering planer for vaksinasjon
 • Møter vedr branndokumentasjon, og forberedelse møte med NORBR
 • Møter vedr kravspesifikasjon og møblering av nytt helsehus
 • Sykefravær pr 1.2: 6,7% (1,2%, 5,6%)

 

 • Sykefraværsgrunner 3. kvartal 2020:
 • Muskel/skjelettlidelser Gjemnes kommune som arbeidsgiver 34,9% Hele landet: 38,1%
 • Psykiske lidelser Gjemnes kommune som arbeidsgiver 14,3% Hele landet: 21,3%
 • Kurs ledere i ledelse av kommunale ledergrupper 5.februar
 • Tilsyn miljørettet helsevern er avsluttet
 • Regnskap 2020 har frist for avleggelse 22.2. Vi går i balanse, og med et negativt netto driftsresultat som er 1 million bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat er dog ca 7 millioner svakere enn i 2019

 

 

Solsida barnehage

For oppvekstsektoren fortsetter arbeidet i Nettverk Nordmøre. Prosjektperioden er snart over og det planlegges for varig drift med et mål om at alle deltakerkommunene skal være med i samarbeidet. Sak i kommunestyret kommer i løpet av våren. 

Vi har hatt lederveiledning i 2 omganger for alle barnehager og skoler denne høsten, og det har vært 2 digitale samlinger for alle. 

Etter lederveiledningene har vi fått et organisatorisk mellomarbeid: Hvordan vet vi at det vi gjør virker? Her er det fokus på hvordan en samler inn rike data, ikke bare tall og resultater. Vi leter etter gode eksempler på praksis som en kan dele og som andre kan lære av. Det er også viktig å avdekke praksis vi trenger å slutte med hvis vi finner slikt som virker mot sin hensikt. Vi jobber i grupper og deler resultat på enhetene denne gangen.

Utviklingslærer har vært på 2 samlinger og skal nå jobbe sammen med styrer/rektor om evalueringsprosjektet: «Hvordan vet vi at det vi gjør virker?»

Det skal være en digital samling for alle eiere (ordførere og rådmenn) sammen med oppvekstledere den 26. mars. 

 

Hovedopptaket for barnehageplass står for tur, det er søknadsfrist 1. mars. 

 

Helse og omsorg

Kommunen har signert avtale om bruk av kjernejournal. Kort fortalt er dette et program som gjør at Profilbrukerne ved helse og omsorg i kommunen får direkte tilgang til medisinlister, labsvar m.m. uten å innhente opplysninger fra lege. Hensikten er å kvalitetssikre viktig opplysninger om pasienten og forhindre forsinkelser i informasjonsflyten. Det vil også føre til en mer effektiv tjeneste og forhindre unødig bruk av tid til å innhente informasjon.

 

I forrige uke hadde avdelingsleder og seksjonsledere ved de største tjenestene et samarbeidsmøte med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret om oppfølging av sykefravær. Dette er et arbeid som ble startet opp i fjor høst og skal fortsette med fire møter i år.

Temaene på møtene gjennomgang av statistikk, årsak til fravær, rutiner, den vanskelige samtalen o.s.v.

 

 

Areal og drift

Viltforvaltning

 • Fellingsstatistikk fra hjorteviltjakta er mottatt, godkjent og rapportert til SSB innen fristen for jaktåret 2020/2021.

 

 • Det ble fellingsrekord for hjort for andre år på rad med 514 felte dyr, mot fjorårets 506. Det ble i tillegg felt 14 elger og 91 rådyr. For elg var dette en nedgang på 1 dyr fra året før, og for rådyr en oppgang på 15 dyr.

 

 • Kommunen er pålagt uttak av skrantesjukeprøver og kjever fra fallvilt og dyr felt under jakt. For 2020 er det registrert resultat fra 162 skrantesjukeprøver i hjorteviltregisteret, hvorav 7 av fallvilt. Det er i tillegg samlet inn kjever fra 271 hjort og elg over 1 år. Kjevene samles inn av kommunen, som sjekker om de er korrekt registrert i hjorteviltregisteret før videresending til NINA i Trondheim.
 • Evaluering av jakta er ikke påbegynt grunnet mye arbeid med jaktstatistikk, samt mottak, registrering og sending av kjever.

 

Landbruk:

Frist for SMIL-søknader er 1. mars.

 

Prosjekt

 • Batnfjord skole – pågår.
  • overtakelse - utført
  • møbler leveranse - levert.
  • Utstyr leveranse/montering - pågår
  • Vinduer montering – pågår
  • Fasade arbeid- pågår.
 • Sykehjem
  • Prosjektet er forsinket min. 4 måneder. Begrunnelse – arbeidsgruppe er forsinket med sine oppgaver.
   • arbeid angående spesifikasjonskrav – avansert i ca. 80%, forsinket.
   • arbeid angående møbler krav – avansert i ca. 80%, forsinket.
   • arbeid angående spesifikasjonskrav: El, velferd teknologi, varslingssystemet, IKT – forsinket,
  • Konkurransegrunnlaget angående:
   • Assisterende byggherre /rådgiver – pågår,
   • Mulighetsstudie – pågår,
   • Kostnadsoverslag – ombygning av eldresenter – pågår.
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • rapport angående Gjemneshallen, sykehjem, samfunnshuset, Solsida bhg levert .
  • Møte med NORBR – i februar
  • 2021 - rapport angående – kommunehuset, Hjorten, Driftsbygget

 

Drift

 • Veilys Samfunnshuset – Gammelbrua - gjennomført
 • Pumpestasjon for avløp Samfunnshuset – pågår
 • Høgset vannverk – pumpestasjon v/Gjemnes skule - forprosjektering pågår.
 • Heggem skule og allaktivitetshus  - vannlekkasje, forsikringssak pågår.
 • Møte med Osmarka bygdalag om fremtidig bruk – gjennomføres 18.2

 

Byggesak

 • Mange saker, blir vanskelig å holde frister fremover.
 • Telefonhenvendelser og veiledning i byggesaker nedprioriteres for å skjerme tid til saksbehandling.
 • Økt fokus på naturfare i byggesaker. Det stilles krav om dokumentert sikker byggegrunn både med tanke på marin leire og skredfare.

 

Plan

 • Angvik prosjektering er innleid for å saksbehandle Nåstad I pga redusert bemanning på plan- og bygg.
 • Klagesak Sjøbakken veranda behandles i dag.
 • Søknad om mindre endring for Kolset og Stokke hyttefelt kommer opp i neste formannskapsmøte.
 • Kommunen er i dialog med fylkeskommunen om støtte til sentrumsplanen og hvordan vi gjør det videre arbeidet best mulig. Neste trinn er å søke fylkeskommunens tettstadsutviklingsprogram, hvor man kan få tilskudd til opptil 50% av totalkostnaden til prosjektet.

 

Kultur

 • Valg til ungdomsrådet holdes på Batnfjord skule onsdag 17.02.
 • 4 Søknader tippemidler: Kulturminnesti Torvikbukt-Vollasetra-Orsetsetra ved Torvik Vel. Batnfjord IL: Batnfjord stadion, lager/garasjebygg Fursetfjellet og Tuftepark/fleraktivitetsområde ved Batnfjord stadion.
 • Statusmøte bredbåndsutbygging med NEAS og grendalagene til torsdag 18.02. Prosjektet er under planlegging/prosjektering og forventet ferdig i løpet av 2021.

 

Batnfjordsøra, 16.2.2021

 

Birgit Eliassen

Rådmann