Nytt fra administrasjonen 27 oktober 2020

Sentraladministrasjonen

 

 • Rådmannen har gjennomført medarbeidersamtale med lederne sine (bortsett fra en)
 • Ordfører og rådmann i dialogmøte med fylkesmannen
 • Lokale forhandlinger, ramme 0,3% i kapittel 5 og 0,4% i kapittel 3
 • Deltatt på workshop om interkommunale tjenester i SNR Kristiansund (DMS)
 • Skrevet kontakt med Indremisjonen om kjøp av bedehuset (sykehjemstomt)
 • Innledet kontakt med eier av Nåstad med tanke på kjøp når reguleringsplanen er ferdig
 • Møte med NEAS for å forberede utbygging bredbånd på Bergsøya sør og vest, samt Åndal og Furset (2019 – bevilgningen fra ;øre og Romsdal fylkeskommune) Fylkeskommunen har ikke lyst anskaffelsen for 2020 ut på anbud foreløpig
 • Søker på logopedstillingen meldte seg etter fristen. Søker er ansatt, og har takket muntlig ja.
 • Flytting av voksenopplæring fra Halsgården til gammelskolen når skolebygget er ferdig
 • Drifter voksenopplæringen på gult nivå
 • Sykefravær pr 1.10: 8%(1.3 og 6.7)
 • Sykefravær september 8,3% (2,1 og 6,2)
 • Revisjon personvernombud
 • Innføring nye systemer (Marcello, sikker sak mm)
 • Rydding arkiv

 

Korona

 • Fortsatt ingen smitte i Gjemnes siden april
 • Planverk oppdateres
 • Møte med fylkesmannen annenhver uke
 • Møte helseberedskap 2 ganger pr uke
 • Møte med tillitsvalgte og verneombud annenhver uke – evt skriftlig orientering
 • Smittesporingsøvelse neste uke, med smittesporingsteam, helseberedskap og testere som vi antar kan delta dersom det blir behov

 

Budsjett 2021

Inntekter: 186,2 mill. kroner som er 1,5 mill. kroner lavere enn i fjoråret. Det skyldes lavere rammeoverføring på 2 mill og 2,5 mill lavere eiendomsskatt, samtidig høyere inntektsutjevning på 600 000 og estimert høyere skatteinntekter på 1,9 mill. kroner. Det forventes også høyere låneavdrag og renter på 3,2 mill. kroner.

 

Lønnsvekst i 2021: 2,2 % og prisvekst på 3,3 %, i gjennomsnitt 2,7 %.

Buffer: 1,75 % i øk. Plan og 0 % budsjett 2021.

Premieavvik i 2021: 3 mill. kroner

 

Driftsrammer i 2021(ansv 1000:5100): 167 mill. kroner som er 6,5 mill kroner lavere enn driftsrammen i 2020

Utgiftsbehov i 2021: til sammen 12,94 mill. kroner som gjelder 1) valg på 150 tusen, 2) utskifting pc til administrasjon og skoleelevene (400 000), 3) tapt SFO inntekt, PPT Tøndergård og øke admin. Stilling Batnfjord skole (totalt 2,79 mill. kroner), 4) Helse og omsorg på 9,6 mill. kroner som gjelder fysioterapitjenesten, legetjenesten, tj for funksjonshemmede, hjemmetjeneste og psykolog. Samtidig satser vi på besparelse i form av redusert sykefravær og digitalisering på 1,3 mill. kroner. (netto utgiftsbehov i 2021 på 11,6 mill. kroner).

 

Bruk av disp.fond i opprinnelig budsjett 2020: 2,76 mill, og i revidert budsjett: 7,66 mill, og til sammen 10,422 mill. kroner

Disp. fond pr 01.01.2020: 31 mill. kroner

 

Vi er noe på etterskudd pga nye økonomibestemmelser i kommuneloven, korona og at ny økonomisjef må bruke noe tid på å få oversikten og korrigere i hht nye bestemmelser

 

Endringer i møtedatoer i formannskapet: møtet 17.11. utgår. Nytt møte 24.11. før kommunestyremøtet og nytt møte 8.12.20

 

 

Skole/barnehage

Nettverk Nordmøre gjennomførte forrige uke samling for ledere i skole og barnehager. Temaet var "hvordan vet vi at det vi gjør virker?" Det var teoriundervisning og lederveiledning av NTNU og Dronning Mauds minne Høgskole. Ellers så holder enhetene på med å evaluere det vi har gjort til nå, og vi ser etter spor av endring i arbeidet med barna.

 

Solsida barnehage

Solsida bhg - nye lekeapparat monteres fortløpende, areal og drift har mål om at arbeidet skal bli ferdig til jul

 

 

Angvik skule

«Normal» drift innanfor gult trafikklysnivå. Vi merkar ein stor auke i fråveret blant elevane i samband med koronapandemien.

 

Elevane på 5. trinn er ferdige med sine nasjonale prøvar med eit tilfredsstillande resultat.

 

I veke 46 vil skulen arrangere vennskapsveke der vi vil ha ekstra fokus på klassemiljø og inkludering.

 

Prosjektering vedrørande renovering av resterande areal på skulen er godt i gang. Både elevråd, FAU og personalet er høyrt i saka som no snart skal ut på anbud.

 

 

 

Areal og drift

 

Viltforvaltning

Innsamling og innsending av kjever av hjortevilt over et år må organiseres etter jakta er avsluttet. CWD utstyr til valdene for prøvetaking er utlevert.

 

Naturforvaltning:

Oppryddingssak på Storlandet er fulgt opp

Regional vannforvaltningsplan, der tiltaksplan skulle på høring, er forsinket grunnet koronasituasjonen.

 

Landbruk

Sykdomsavløsningssaker er ajour.

 

Byggesak

 • Jevn strøm av saker.
 • Mange søknader om piperehabilitering pga. feietilsyn.
 • De fleste søknadene blir behandlet innenfor fristen. Noen dispensasjonssøknader tar lang tid pga. kompleksiteten i sakene og begrenset kapasitet på avdelingen.
 • Arbeider for tiden med budsjett, gebyrregulativ for 2021 og ordinær saksbehandling.
 • Det blir oppfordret til at henvendelser gjøres skriftlig og ikke per telefon pga. begrenset kapasitet på avdelingen.

 

Plan

 • Revidert planforslag for Nåstad boligfelt er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn
 • Kommuneplanens arealdel og Sjøområdeplana blir tilgjengelig i ebyggweb og Webinnsyn fom. tirsdag.
 • Digitalt planregister blir ikke ajourført pga. økonomi og arbeidet med dette er stanset.
 • Klage på «Sjøbakken veranda» vil komme opp i et senere kommunestyremøte pga. begrenset kapasitet på avdelingen
 • Kommuneplanens samfunnsdel arbeides med nå.
 • Med sentrumsplanen er det innledet samarbeid med fylkeskommunen om veien videre. Møte med fylkeskommunen og Aure kommune som gjør noe lignende, slutten av november. Kommunen kan også få støtte fra fylkeskommunen, men egenandel.

 

Annet

 • Arbeid med prosjektet «Berekraftfylket Møre og Romsdal» er stoppet opp pga. begrenset kapasitet på avdelingen.
 • Saksbehandler har hjemmekontorløsning som fungerer godt.

 

Drift

 • Skogrydding langs kommunale veier pågår.
 • Angvik skule – detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for personalrom og dusjanlegg pågår. Byggestart 2021.
 • Angvik barnehage – detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for personalrom pågår. Byggestart i 2021.
 • Solsida barnehage – oppgradering av uteområde pågår.
 • Astaddalen frilufts barnehage – lukking avvik etter miljørettet helsevern.
 • Utarbeidelse av brannkonsept i formålsbygg pågår.
 • Kontroll av manuelt slokkeutstyr i formålsbygg pågår.
 • Flata 14 og 16 legges ut for salg i disse dager.
 • Kontrakt for bygging av avløpspumpestasjon Samfunnshuset signert med Xylem. Byggestart i desember.
 • Kontrakt for bygging av slamavskiller Strand signert med Flatsetøy Maskin. Byggestart medio november.
 • Tilsyn private slamavskillere pågår.
 • Entreprenør for bygging veilys Samfunnshuset – Storbrua velges denne uke. Innkommet 6 anbud.
 • Bil til vaktmester innkjøpt.

 

Prosjektleder bygg

 • Batnfjord skole – pågår.
  • sluttfase angående hovedarbeid.
  • møbler leveranse.
  • første møbler montering – pågår.
  • Vinduer montering i desember – pga. leveransetid.
  • Fasade arbeid- pågår.
 • Sykehjem
  • arbeid angående krav spesifikasjon utsatt pga. arbeid med budsjett – konsekvensen – forsinkelse av prosjektet.
  • Arbeid angående møbler krav – pågår.
 • Brannvurdering av kommunale bygninger – arbeid pågår.
  • rapport angående Gjemneshallen levert.
  • rapport angående sykehjem levert.

 

Kultur

 • Næringsfondsstyremøte 12.november.
 • Bassenget blir ytterligere forsinket pga en del som må skaffes. Mest sannsynlig åpning rundt midten av november.
 • Lengre saksbehandlingstid må dessverre påregnes.

 

 

Batnfjordsøra, 27.10.2020

Birgit Eliassen
rådmann