Nytt fra administrasjonen 31 mars 2020

Sentraladministrasjonen

Sykefravær (1.1.20 – 20.3.20)  9% 7,4 sykmeldinger 1,6% egenmeldinger Sykefravær pr.17.2: 7,7%

 

 • Nærværsdag 27.2. God oppslutning
 • Alle ansatte pålagt å fylle ut arbeidsmiljøundersøkelse
 • Kommunen scorer over den såkalte benchmarkingen (dvs sammenligning med alle som noensinne har besvart denne undersøkelsen). Det vil si at arbeidsmiljøet i kommunen totalt sett er noenlunde bra, men alle virksomheter har ting de kan jobbe videre med. Skal tas opp i personalgruppene når det blir tilrådelig å samle så mange igjen.
 • Møte om kvalitetsmelding oppvekst – innspill til nettverk Nordmøre sin samling (som ble avlyst)
 • Møte med arbeidsgruppe med representanter fra lag og foreninger om planprogrammet til sentrumsplanen
 • Startet arbeidet med å vurdere størrelsen på styrerressurs for Astaddalen og Angvik barnehage

 

 

Korona

Generelt

 • Utsatte tilsyn fra fylkesmannen
 • Utsatt tilsyn miljørettet helsevern (MHV) (Angvik skole)
 • MHV – plan for lukking avvik
 • Sendt inn oversikt til KS om mulige krisetiltak
 • Daglige og ukentlige møter
 • Rapportering ukentlig til fylkesmannen, og i tillegg ad hoc, som regel med svært korte svarfrister
 • Ansatte på hjemmekontor
 • Møter på teams
 • Mye jobbing med kontinuitetsplan (opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær)
 • Informasjon internt og eksternt er særdeles viktig
 • Viktig å ta vare på og trygge ansatte spesielt de som har kan komme i kontakt med smittede
 • Tiltak for å begrense smitte og for kunne pleie smittede
  • karantene
  • omdisponering av lokaler
  • avsetting av lokaler (kohortplasser) meldt til helseforetaket
 • En helt utrolig god innsats fra medarbeiderne i kommunen. stor omstillingsvilje og gjennomføringsevne
 • Karantenebestemmelsene har kjøpt oss tid for å kunne yte best mulig tilbud når smitte begynner å spre seg i Gjemnes. Det har vært svært viktig å begrense smittespredning
 • Slik som situasjonen er nå, ligger det an til at når karantenevedtaket går ut på fredag, så vil det ikke bli forlenget. Det eneste som kan tilsi forlengelse, er at situasjonen endres radikalt. Det vil i så fall tilsi et hastevedtak med en annen begrunnelse enn til nå.
 • Midt i alt dette kalte vi inn til formannskapsmøte med ikke mindre enn 16 – til dels omfattende saker. Mesteparten skulle videre til kommunestyret, men vi har valgt å la noen av de vente, pga møteformen

 

NAV

Antall arbeidsledige/permitterte er nå 106 i Gjemnes.

9.mars hadde vi 18 personer som var arbeidsledige/permittert.

Ellers er alle på NAV-kontoret friske, 2 er på kontoret og 2 har hjemmekontor, og vi er ajour med arbeidet tross trykket vi har.

 

 

 

Angvik skule

 • I samråd med assisterande rådmann og kommunelege stengte Angvik skule og Angvik barnehage torsdag 12. mars pga uoversiktleg smittesituasjon i nabokommunen med mange sannsynlege koblingar til elevar og tilsette på Angvik skule.
 • Frå og med fredag 13. mars stengte alle skulane i Norge. Perioden varer fram til og med 13. april, men kan bli forlenga.
 • Undervisningspersonalet ved Angvik skule har jobba hardt og målretta for å legge til rette for god og tilrettelagt opplæring i perioden.
 • Vi har hatt fokus på tett kontakt mellom elev, gruppe og lærar.
 • Basisfaga matematikk, norsk og engelsk er prioritert i opplæringa, men vi legg også stor vekt på fysisk aktivitet og helse.
 • Den digitale plattforma skulen brukar til vanleg (office 365) har fungert svært godt som kommunikasjonsplattform mellom skule og elev/heim.
 • Per i dag har Angvik skule tre elevar som får tilbod om opplæring/tilsyn på skulen. Alle tre har foresatte i samfunnskritiske funksjonar.
 • Skulen held seg orientert om retningslinjene utdanningsdirektoratet gir for opplæringa i perioden.
 • Elevråd og FAU er viktige samarbeidspartnarar for skulen i denne perioden.

 

 

 

Batnfjord skule

 • Rektor på jobb på skolen.
 • Sikrer at elever og foresatte kan få henta slikt de trenger.
 • Lærere uten godt nett jobber noe på bygget.
 • Tilsyn av 2 elever på B og 2 på U-trinna, sjekker behov for å utvide etter påske. Vurderes og organiseres av teamledermøtet, som vi har 2-3 ganger pr.uke.
 • Mye god feedback på hjemmeundervisninga.
 • Utfordring nå: gode måter å sette standpunkt-karakterer, faglærere jobber med det i fagteam.
 • Alle møter samt undervisning går på Teams.
 • Utstrakt bruk av nettressurser som nå er gratis ei stund.
 • Avgitt 7 personer til anna arbeid. 5 til helse, 2 til forefallende.
 • Byggeprosess blir noe forsinka, vet ikke hvor mye. Skulle være flytting til Nordfløya uke 22-23.

 

 

 

Astaddalen barnehage

 

2 av 5 benytter omsorgstilbud hver dag.

2 faste ansatte for å begrense smitte

Øvrig personale har hjemmekontor

Benytter teams for all kontakt, både mellom ansatte, kontakt med familier og familier seg imellom

 

Solsida barnehage

 

 • 4 barn omsorgstilbud
 • Ansatte på hjemmekontor  - faglig oppdatering - på nett og i bøker
 • Noen ansatte har vaska i bhg  - leker osv
 • Begynt å male i en garderobe.
 • Svarfrist bhgplass 31.03. Noen få som ikke har svart.  Stort sett alle har takka ja til plass.
 • Det blir fullt i bhg slik det ser ut no.
   

 

Helse og omsorg

Koronasituasjon ved helse og omsorg

 

 • 41 personer er testet, så langt ingen bekreftet smittet av korona
 • Smittevernutstyr: Har det vi trenger i dag, men det går fort tomt dersom det blir bekreftede smittede i Gjemnes. Vi har kjøpt inn noe utsyr fra enkelte bedrifter, sjekker ut videre hva som finnes lokalt. Melder inn behov via Altinn til Helsedirektoratet to ganger i uken. Leveranser skal fordeles.
 • Besøksforbud sykehjemmet
 • Stengt skole og internat ved Tøndergård
 • Høgtun har sendt hjem sine elever
 • Omdisponering av personell fra skole og barnehage til helse og omsorg
 • Frivillige – oversikt og fordeling håndteres av fysioterapitjenesten
 • Stengt dagsenter ved Øratunet og Lysfabrikken
 • Smittemottak i lokalene til hjelpemiddellageret ved helse og omsorgssenteret
 • Prøvetaking for korona i carporten ved Øratunet
 • Videokonsultasjon ved legesenteret og helsestasjon
 • Smitteavdeling ved eldresenteret med egen inngang. 5 rom er frigjort til kohortplasser (stor honnør til de beboerne som sa seg villig til å bytte rom, slik at det ble mulig å opprette en avsondret enhet)
 • Legevakt flyttet fra sykehuset i Kristiansund til Frei
 • Etablering av smitteoppsporingsteam
 • Etablering av omsorgstelefon
 • Ukentlige møter med fylkesmannen
 • Ukentlige møter med sykehuset i Kristiansund
 • Ukentlige møter med HTV og verneombud
 • Daglige koronamøter i beredskapsgruppen, Ragnhild, Svein Arild, Nils Magne og Birgit
 • Har skolehelsestasjon via telefon (har hatt det siden skolene stengte)

 

Pr. dag dato er bemanningssituasjonen grei, ingen er i karantene, men noe fravær på grunn av strengere regler for å være hjemme hvis man ikke er helt i form.

 

 

Areal og drift

 

 • Søknad om produksjonstilskudd behandles som normalt, bortsett fra at det ikke blir stedlige kontroller. Det blir kontroll av dokumentasjon i stedet.
 • Søknader om tilskudd til drenering er ferdig behandlet. Midler igjen i potten som vil bli utlyst senere
 • Gjemnes, Kristiansund, Averøy, Hustadvika og Molde har hatt teams-møte vedrørende klinisk veterinærvakt i tilfelle en eller flere veterinærer blir syke eller havner i karantene. Enighet om at vi fungerer som reserveløsning for hverandre.
 • Gjemnes kommune har bistått Landbruk Nordvest med å publisere behovet for at folk med mulighet og kompetanse melder seg som avløsere dersom det skulle oppstå en situasjon med flere syke gårdbrukere.
 • Evaluering av jakta er ferdigskrevet.
 • Hjorteviltkvelden er utsatt til høsten.
 • Grunnlaget for fellingsavgifter er laget og oversendt økonomi for fakturering.
 • Første vårtelling er gjennomført, neste er til helgen.
 • En villfyllingssak er fulgt opp og grunneier har startet rydding (Bergsøya).
 • Frist for å søke om midler til SMIL og drenering var 3. mars. Drenering er behandlet, for SMIL er søknadene gjennomgått og pengene fordelt på søkerne, men vedtakene er ikke skrevet.
 • To renholdere fra skole er flyttet til Helse og omsorg for ekstra renhold pga korona
 • SFO og barnehage har åpent for noen få barn og daglig renhold utføres som normalt
 • Andre renholdere har startet med nedvask og polering av gulv
 • Oppmålingssesongen er startet og ligger an til å bli travel
 • Hvis parter ikke møter opp benyttes handlingsrommet i matrikkelloven, dvs protokoll sendes ut til partene i etterkant av forretningen for godkjenning
 • Saksbehandlere benytter hjemmekontor og det har så langt fungert bra, utfordringen er kartsystemet
 • Driftsavdelinga går uten store problem selv med innførte smitteverntiltak
 • Gjennomfører opplæring i drift av vannverkene og avløpsanlegg for alle på drift pluss to tidligere ansatte i tilfelle driftsoperatører blir syke/må i karantene
 • Batnfjord skule – konkurranse på møbler er publisert
 • Vintervedlikehold veger – konkurranse er publisert
 • Brannkonsept kommunale bygg – forbereder konkurranse for bygg vi ikke har brannkonsept på
 • Heggem skule og allaktivitetshus – utbedring av vannskade pågår
 • Brannstasjon Batnfjord – rehabilitering av el.anlegg og ny hovedtavle
 • Batnfjord skule – arbeid pågår, kan bli forsinkelse – vet mer om dette etter påske
 • Sykehjem – arbeid med romprogram satt på vent pga korona
 • Solsida 4 – rydding og arbeid med overvann pågår. Evaluering av konkurranse på prosjektledelse pågår.
 • Angvik skole - konkurranse prosjektering personalrom og dusjanlegg forberedes
 • Angvik barnehage – konkurranse prosjektering arbeidsom, allrom og kjøkken forberedes
 • Samfunnshuset avløpspumpestasjon –konkurranse forberedes

 

 

Batnfjordsøra, 31.3.2020

 

Birgit Eliassen

rådmann