Nytt fra administrasjonen 8 oktober 2019

Orientering til kommunestyret 8.10.2019

 

Sentraladministrasjonen

 • Nytt saksbehandlingssystem – leveranse ikke godkjent etter 90 dagers bruk, men det blir nok bra systemer til slutt
 • Utreder tilknytning PPT – hatt møter med interkommunal PPT i Kristiansund, og PPT Gjemnes, Eide og Fræna
 • Fylkesmannen har tildelt 325 000 i skjønnsmidler til utbetaling i 2019 til PHD – kunnskapsprosjektet
 • Har ikke fått gjort noe særlig mer med PHD-prosjektet pga arbeidsbelastning når ass. rådmann har permisjon
 • Avtale med konfliktrådet om ruskontrakter for ungdom (alternativ til dom knyttet til rusbruk)
 • Budsjettarbeid, ledersamling for å legge inn e-budsjett. Statsbudsjettet kom i går
 • Jeanette Rønning har overtatt som styrer i Astaddalen barnehage. Else Brit Gaupset har fått endrede arbeidsoppgaver, bl.a med spesialundervisning i barnehage
 • Arbeidet med grunnlag for sak om sentrumsplan til formannskapet og forberedelse av innspillsmøte til denne saken før formannskapets behandling
 • Økonomisjefen har sagt opp og fratrer 31.12.2019 etter 37 år og 8 måneder i Gjemnes kommune. Stillingen lyses ut

 

 • Helseinnovasjonssentret har hatt stiftelsesmøte som AS
 • Plansamarbeid på Nordmøre; fått tilskudd fra Fylkesmannen til prosjekt som skal utarbeide felles del til planstrategi og felles del til samfunnsdel av kommuneplanen. Skal vedtas i kommunene på Nordmøre i juni 2020
 • Deltatt på Helse Midt-Norge RHF sin forskningskonferanse i Kristiansund
 • Rådmannen er medlem av styringsgruppen for DMS i Kristiansund, og der er nå tilsatt ny prosjektleder slik at arbeidet videreføres

 

Helse og omsorg

Ny fastlege startet 1. oktober. Det arbeides videre med å få tilsatt lege nummer to. I mellomtiden satses det på å få tilsatt en vikar.

I forbindelse med planlegging av nytt helsehus, reiste prosjektgruppen og en representant fra ungdomsrådet på besøk til Rauma for et par uker siden. Der fikk de informasjon og omvisning i deres nye helsehus. Her fikk gruppen nyttig informasjon og innspill til videre planlegging.

 

Areal og drift

 • Solsida 4 - opparbeidelse vei og tekniske anlegg, entreprenør valgt. Signering kontrakt denne måned.
 • Samfunnshuset – montering nye tanker for varmtvann (tiltak for å redusere faren for legionella)
 • Høgset vannverk – koliforme og e-colie bakterier påvist i høydebassenget (våre abonnenter får vann fra Batnfjord vannverk)
 • Nye rammeavtaler for elektro, rørlegger og snekkertjenester for perioden 2020 – 2023 blir inngått denne måned.
 • Astad nord – hovedledning avløp pågår
 • Gjemnes kirke – rehabilitering tak pågår
 • Angvik skule – montasje av varmepumpe gymsal vil bli påbegynt i løpet av november, litt avhengig av leveringstid på utstyr
 • Batnfjord skule – nybygget oppstartet
 • Helsehuset – brukergrupper definerer og beskriver behov.
 • Sluttbehandling reguleringsendring Høgset fergeleie
 • Reguleringsendring Nåstad ut til offentlig ettersyn og høring
 • Reguleringsplan Oppigardshaugen boligfelt ut til offentlig ettersyn og høring
 • Fylkesmannen har ikke tatt klagen på reguleringsplan for sykehjemstomta til følge, og dermed er planen godkjent og gjeldende
 • Befaring med Bergmesteren Raudsand, fylkeskommunen, departementet og Nesset, Tingvoll, Sunndal og Gjemnes kommune til det planlagte deponiet på Raudsand 15.10.19
 • Ny traktor til driftsavdelingen levert.
 • Ny bil til feier levert.

 

Kultur

 • Det kan sjå ut som vi også i år skal få til eit nytt Gjemnes Minne. Det blir i så fall nr 42 i rekka. Men pr i dag manglar vi framleis litt stoff, så har nokon noko på lager, så ta kontakt med kulturkontoret.
 • Stikk-UT sesongen går mot slutten og det kan sjå ut som turentusiasmen held seg på same nivå som den har gjort dei siste åra. Kjem tilbake med meir detaljar seinare.
 • Vil minne om TV-aksjonen den 20. oktober. Pengane går til organisasjonen CARE. Formannskapet er kommunal aksjonskomité.  

 

Batnfjordsøra, 8.10.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann